Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo pro nemocné

 

1. září - úterý
- přivítání
- rozdání dokumentů - Údaje o dítěti (vyplňuje se nové)
                              - Zdravotní záznamy (pouze překontrolujte, vyznačte změny, dopište nový školní rok a podpis)
                              - v průběhu týdne přibude ještě Souhlas s nadstandardem
- hygienická pravidla (desinfekce při příchodu do školy, třída bez koberce, často mýt ruce, židle zvedat až v pátek kvůli desinfekci lavic...)
- 2. - 4. září konec v 11:50
- rozdání rozvrhu (kvůli GDPR není vyvěšen ani zde ani na webu školy)
- informace pro rodiče a pomůcky viz https://zshorackova2a.estranky.cz/clanky/aktuality.html

- 1. týden jsou pouze třídnické hodiny, noste s sebou penál, tašku, přezůvky, (ŽK, až budete mít)

2. září - středa
- poučení o bezpečnosti
- seznámení se školním řádem
- výměna lavic
- rozdání a vyplnění žákovského záznamníku (učitelé, prázdniny apod.) - doma doplňte kontakty na rodiče apod.
- zítra se budou rozdávat učebnice

3. září - čtvrtek
- třídní pravidla
- otázky ke školnímu řádu
- rozdání a evidence učebnic
(matematiku 2. a 3. díl a modrou vlastivědu nechte doma, budeme je používat později)
- zítra si rozdáme PS a sešity

4. září - pátek
- rozdání PS a sešitů
- výměna nejpoškozenějších učebnic matematiky
- volba třídní samosprávy
- pokud jste ještě nepřinesli dokumenty Údaje o žákovi, nebo Zdravotní záznamy, přineste je prosím v pondělí
- od pondělka se učí podle rozvrhu, na matematiku si přineste i sešit z geometrie a rýsovací pomůcky

7. září - pondělí
český jazyk
- ranní kruh
- PS 2/1
- DÚ - ČJD - uč. 7-8/3b

vlastivěda
- uč. str. 3
- PS 2
- zápis - Lidé a čas (orientace v čase) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1458833386

anglický jazyk - skupina AJ1(Skř.)
- kontrola pomůcek - PB, AB, sešity English, HW a Vocabulary (=slovníček), portfolio na AJ z minulého roku
- hra Change places if
- sešit English - tabulka na sloveso "to be" + 4 kladné věty se slovesem "to be"
- prac. list - na kladné a záporné tvary "to be"
- HW - lísteček s větami na "to be"

matematika (geometrie
- sešit geometrie - pojmy bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice (viz poslední strana PS)
- zapsat růžový rámeček z uč. str. 9
- prac. list z uč. str. 9/cv. 1, 2
- PS 38/1, 2, 3
- DÚ - MD - uč. 51/6 - pouze zapsat odpovědi (nerýsovat)

vv
- Lichožrouti - kresba

8. září - úterý
český jazyk
- diktát - část diktátu z uč. 8/4
- kontrola DÚ
- ČJŠ - uč. 7-8/3 - pouze vypsat 5 slov s párovými souhláskami a odůvodnit jejich pravopis
- kontrola PS
- PS 2/3,4
- DÚ PS 3/5, 7

matematika
- logické úlohy z Klokana
- MŠ - opakování řádu stovek, desítek, jednotek
- rozvinutý zápis trojciferných čísel (podobně jako v uč. 3/2)
- uč. 3/3 1.-3. sloupec
- PS 1/ vrchní 1, 2, 3, spodní 1
- rychlíci - prac. list - sčítací trojúhelníky, slovní úloha o patrech, šipkové rovnice
- DÚ PS 1/spodní 2, 3

anglický jazyk AJ 1 (Skř.)
- hra - Whats missing? - school things
- kontrola HW
- sešit English - tabulka slovesa "to be" v záporném tvaru
                      - 4 věty se slovesem "to be" v záporném tvaru
- prac. list - "to be" - kladné i záporné věty
- HW - lísteček "Translate" - překlad vět.

středa 9. 9.
český jazyk
- gramar.in - 4. ročník, velká/malá písmena
- kontrola DÚ a PS
- ČJŠ - UČ. 8-9/5b
- PS 2/2,  3/6
- rychlíci - hidden pictures
- DÚ - ČJD - uč. 9/6

anglický jazyk AJ1 (Skř.)
- hra Whats missing - school things
- sešit English - tabulka na otázky a krátké odpovědi
- dokončení pracovního listu z minulé hodiny
- ukázka časopisu Play (možno objednat předplatné) https://www.bridge-online.cz/play/
- HW - lísteček - odpovědět na otázky

matematika
- DÚ MD - uč. 3/6   1. a 2. sloupec
(Během třetí hodiny proběhla výuka dopravní výchovy: vybavení kola, dělení dopravních značek, ...)
 

přírodověda
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1459238586
- uč. str. 3
- PS 2
- rychlíci - kartičky ze hry Vzhůru na přírodovědu

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 10. 9.
Rozdání přístupových hesel do Teams.

matematika
- minutovka - porovnávání do 1000
- kontrola MD a PS
- MŠ - uč. 3/5 pouze z první tabule
- DÚ - PS 2/4, 5

český jazyk
- plácaná - slovesa a podstatná jména (např. plavat/plavání)
- kontrola ČJD a PS
- PS 4
- rychlíci - prac. list - Barevná čeština - řazení podle abecedy
- DÚ - PS 3/8,9, 10 (pozor - úlohy 8 a 9 souvisejí s textem na str. 2)

anglický jazyk AJ1
- tleskačka - family, house
- kontrola HW
- sešit English - tabulka - have got, 4 kladné věty
- prac. list - have got
- dodělávky z minulé hodiny
- British Council Kids - Clean and green https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/clean-and-green
- HW - lísteček - have got

vlastivěda
- zápis - Za dávných časů - (České země v pravěku - Starší doba kamenná, mladší doba kamenná)
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1459403135
- uč. 4-5
- PS 3

pátek 11. 9.
český jazyk
- plácaná - příslovce / přídavná jména
- kontrola DÚ a PS
- PS 5
- čítanka 3-6

přírodověda
- zápis - Voda https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1459560515
- uč. 4
- prac. list Vlastnosti vody
- pokus - povrchové napětí vody (pomůcky - hrnek s vodou, ubrousek, kancelářská sponka)

matematika
- kontrola PS
- MŠ - uč. 3/6 4. a 5. sloupec
- PS 2/1, 2, 3
- rychlíci - oříšky - uč. 57/1, 2

český jazyk
- Slohové úkoly - Školní rok začíná (orientace v tabulce a v textu)
uč. 27/1, 28/3a, b
- Myšák 2-3

vv
- jeskynní malby https://knowledgenuts.com/wp-content/uploads/2014/04/99373800.jpg

- pro inspiraci můžete použít https://i.pinimg.com/originals/b0/76/38/b07638449fff1409ccf4975738df2188.jpg

pondělí 14. 9.
český jazyk
- ranní kruh
- ČJŠ - uč. 11/10a
- DÚ - ČJD - uč. 12/14b

vlastivěda
- zápis - Doba bronzová a železná https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1460394845

- uč. 6, 7
- Dějiny udatného českého národa - díly 1 - 5: https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

anglický jazyk A1
- sešit English - tabulka "have got" negative + 4 záporné věty
- prac. list - "have got" negative
- prac. listy - Play
- HW - lísteček  - "have got" negative

matematika (geometrie)
- dokončení prac. listu z minulé hodiny (viz str. 9 v učebnici)
- PS 38/4, 5, 6  39/1, 2
- DÚ - MD - uč. 4/7

vv
- drak - kresba

úterý 15. 9.
český jazyk
- diktát - vlastní jména
- plácaná - spojky / předložky
- PS 6
- DÚ - PS 7/7

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ - uč. 4/11
- PS 2/6, 7
- kontrola MD
- DÚ - PS 3/1, 2

anglický jazyk A1
- škrtačka - osobní zájmena, rodina
- sešit English - have got - otázky, krátké odpovědi
- kontrola DÚ a práce z pondělí
- HW - lísteček - věty has got/hasnt got

středa 16. 9.
český jazyk
- gramar.in - slovní druhy (opakování ze 3. ročníku)
- ČJŠ - uč. 11/11
- kontrola PS a DÚ
- PS 7/5, 6
- čítanka 7-9
- rychlíci - hidden pictures

anglický jazyk AJ1
- game - clever parrots
- sešit English - can - tabulka - kladné a záporné věty
- prac.list - otázky a krátké odpovědi "have got"
- game - Change places if
- HW - lísteček can / can't

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ - uč. 5/16 - výběr úloh (cca 6 na násobení, 6 na dělení)
- kontrola DÚ
- PS 3/3, 4, 5
- DÚ - MD - uč. 5/20

přírodověda
- zápis vzduch https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1460546421
- uč. str. 5
- prac. list vzduch
- větrník

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 17. 9.
matematika
- minutovka - sčítání a odčítání
- MŠ - převody jednotek - uč. 5/22
- PS 5/1, 2, 3, 4
- DÚ - PS 3/7, 8

český jazyk
- gramar.in - 3. ročník, slovní druhy
- PS 9/12, 13, 14
- čítanka 10-13
- DÚ PS 9/15

anglický jazyk AJ1
- memory game - hra na úvod do slovní zásoby z Unit 2 (viz PB p. 2 - Language summary, key vocabulary Unit 2)
- sešit English - tabulka tvoření otázek se slovesem "can", krátké odpovědi se slovesem "can"
- pracovní list - otázky a odpovědi se slovesem "can"
- tleskačka - procvičení starší slovní zásoby
- HW - lísteček - spojování short answers (namíchané "to be", "have got", "can")

vlastivěda
- uč. 10-11
- PS 4
- tvoření - model oppida

pátek 18. 9.
český jazyk
http://gramar.in - slovní druhy (3. ročník - spojky, číslovky)
- PS 10
- čítanka 14-16

přírodověda
- zápis - Světlo a teplo https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1460916487
- prac. list. Slunce
- pokus s baterkou a glóbusem - střídání dne a noci
- video - Paxi - Střídání dne a noci https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ uč. 6/27 - stačí dva příklady na sčítání, dva na odčítání s rozepsáním postupných kroků
- PS 5/5, 6, 7

český jazyk
- zadání slohu na příští pátek:
Jak se jmenujeme
      - 5 vět, odkud pochází vaše křestní jméno a co znamená
- čtení - Myšák - 4-5

vv
- oppidum

pondělí 21. 9.
český jazyk
- ranní kruh
- PS 8/8, 9, 10
- DÚ - ČJD - uč. 13/17 d, e

vlastivěda
- opakování - Pravěk
- zápis - Příchod Slovanů https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1461522204
- uč. 11, 12
- PS 5

anglický jazyk
- tleskačka - House
- sešit vocabulary - slovní zásoba z Unit 2 - Home sweet home https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1461523149
- PB 18
- AB 18
- HW - lísteček - slovní zásoba - Home sweet home - read and draw

matematika - geo
- sešit geometrie: náčrty + pojmy z PS přehled 6 (strana úplně na konci) - lomená čára, mnohoúhelník, trojúhelníky
- náčrt a rýsování kolmice, značka pro kolmost
- PS - kontrola práce ze suplované hodiny
- PS 39/1, 2, 3 dole
- DÚ - MD - uč. 6/23

vv
- oppida

úterý 22. 9.
český jazyk
- určování slovních druhů (v sešitě na diktáty)
- PS 11
- Myšák 6
- DÚ PS 8/11, 12/5

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ - uč. 7/29
- PS 4/1, 2
- DÚ - PS 4/6, 7
(rozdání fixek na mazací tabulku)

anglický jazyk AJ1
- PB 19
- AB 19
- kontrola HW a prac. listu
- HW - lísteček - kroužkování ve větách
Možnost objednat časopis Play

středa 23. 9.
- mazací tabulky - procvičení slovních druhů
- PS 12
- Myšák 7
- DÚ - ČJD - uč. 14/19b

anglický jazyk AJ1
- Whats missing (house vocabulary)
- kontrola HW, AB, prac. listu
- PB 20
- HW - lísteček - drawing + vocabulary

matematika
- logické úlohy - Klokan (prostorová představivost)
- MŠ - uč. 7/34
- PS 4/3, 4
- DÚ - MD - uč. 7/35

přírodověda
- zápis - Půda https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1461918608
- uč. 7
- prac. list - Půda
- pokus - složení půdy
- opakování - živá a neživá příroda, voda, vzduch

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 24. 9.
matematika
- minutovka - převody jednotek délky
- MŠ - uč. 8/39
- prac. list 2/8, 9
- DÚ - PS 4/8, 9

český jazyk
- mazací tabulky - opakování synonyma/antonyma
- ČJŠ - kořen slov ryba, zálesák, chodník, lovec, rozhled, lev
- PS 13
- diskuse - internet (PS 12)
- DÚ PS 14/3

anglický jazyk
- I spy with my little eye
- numbers - 0-100 opakování
- AB 20
- kontrola portfolia
- ŽK - souhlas na duolingo
- HW - lísteček - numbers

vlastivěda
- příště - testík do Slovanů bez Slovanů
- zápis - Sámův kmenový svaz https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1462060088
- uč. 13, 14
- PS 6

pátek 25. 9.
- PS 14/4, 5
- prac. list - slova mnohoznačná a jednoznačná
- čítanka 17-19
- rychlíci - hidden pictures

přírodověda
- zápis - podmínky pro život - sucho a teplo https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1462274958
- uč. 8
- projekt poušť - ve skupině - buď obrázek nebo model pouště, použít živočichy a rostliny např. z uč. str. 8

matematika
- logické úlohy - Klokan
- prac. list - 2/10, 12
- kontrola PS

český jazyk
- Myšák 8-9
- prezentace slohů - Jak se jmenujeme?

vv
- dodělávky - lichožrouti, oppidum, poušť

pondělí 28. 9.
- státní svátek

úterý 29. 9.
český jazyk
- určování synonym, antonym - v sešitě na diktáty
- PS 15
- Myšák 10
- rychlíci - hidden pictures
- DÚ PS 16/10

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ 8 - růžové tabulky + procvičení převodů
- PS 6/1, 2, 3
- DÚ PS 4/5, 5/8
Skupina A1 byla na školení Teams, bude dělat zítra to samé.

anglický jazyk
- What's missing - numbers
- kontrola HW
- sešit vocabulary - překlad a výslovnost číslovek 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1463270619
- na mazací tabulky - opakování slovní zásoby "home" - ve čtvrtek bude v testíku
- HW - lísteček - překlad (slovesa ze článku o stěhování v PB 20)

středa 30. 9.
český jazyk
- gramar.in - 4. ročník, předložky
- ČJŠ - uč. 22/1a - sloupec ,,od-"
- PS 18
- DÚ - uč. 16, 17, 19 - přečíst oranžové tabulky

anglický jazyk AJ 1
- PB 21
- AB 21
- vocabulary cards (kartičky na slovíčka z Unit 2 - basement apod.)
- HW - lísteček - čísla dveří

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ 8 - růžové tabulky + procvičení převodů
- PS 6/1, 2, 3
- DÚ- MD uč. 8/45
Skupina A2 byla na školení Teams,dělala včera to samé.

přírodověda
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1463271013
- Ukázka knihy - Cesta kolem světa za zvířaty (B. Kearney)
- Projekty - Antarktida, nebo deštný les (obrázek nebo model)

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 1. 10.
matematika
- minutovka - písemné sčítání
- MŠ - uč. 8/44 - druhá tabulka
- PS 6/7, 8,9
- DÚ - PS 40/2, 3 nahoře

český jazyk
- procvičení na mazací tabulky - kořen slov
- kontrola ČJD a PS
-ČJŠ - uč. 22/1a - ,,pod"
- PS 19
- Myšák 11
- DÚ PS 16/11

anglický jazyk A1
- testík - house vocabulary (basement, balcony...)
- PB 22
- AB22
- HW - lísteček au/ou

vlastivěda
- test - lidé a čas, za dávných časů
- zápis - Pověsti 1. část https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1463418857
- uč. 15
- PS 7

pátek 2. 10.
český jazyk
- ČJŠ 22/1a ,,nad"
- uč. 20, 21, 22 - přečíst oranžové tabulky
- PS 17
- čítanka 21-23
- kontrola PS a ČJD

přírodověda
- zápis - Podmínky pro život - mírné prostředí https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1463546136
- uč. 10
- projekt - roční období
- příště - testík z první kapitoly

matematika
- MŠ - uč. 11/50
- PS 7/1, 2, 3, 4
- kontrola MD a PS

český jazyk
- Myšák 12-13
- Prezentace slohů - jak se jmenujeme

vv
- Dokončení projektů - roční období, Antarktida, deštný les

pondělí 5. 10.
český jazyk
- ranní kruh
- ČJŠ - uč. 23/1a
- DÚ - ČJD - uč. 22/1a ,,před"

vlastivěda
- zápis - Pověsti - 2. část https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1464106632
- uč. 16, 17
- PS 8
- video - Pověst o Krokovi, Pověst o Bivojovi https://youtu.be/s1ClBcJvQWk?list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr

https://youtu.be/tqQxBP-dS-g?list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr

anglický jazyk
- opakování numbers na mazacítabulky - ve čtvrtek bude testík
- AB 23
- PB 23
- příprava na scénku - Lock and Key
- HW - lísteček - otázky

matematika - geo
- papír - trénování kolmic (příští týden testík na rýsování kolmic)
- PS 40/1, 2, 3, 4
- prac. list 1 - přímky, polopřímky, úsečky
- DÚ - MD - uč. 22/5

vv
- kresba pračlověka
- dodělávky projektů

úterý 6. 10.
- diktát - předložky a předpony (např. odlákat, od tebe...)
- ČJŠ - vy-, vý- - uč. 25/2 (Jak poznáme, že se jedná o předponu)
- PS 20/1, 2
- Myšák 14
- DÚ PS 20/3

matematika
- logické úlohy -  trasa autobusu
- MŠ - uč. 15/95 - 1. a 2. sloupec
- PS 7/6,  8/1, 2
- DÚ - PS 3/6,  7/5

anglický jazyk A1
- PB 24
- AB24/1, 2
- vytvoření účtů na duolingo
- HW - lísteček - read and draw (castle, house...)

středa 7. 10. - suplování
český jazyk
- ČJŠ – uč. 25/1 a, b
- PS 21/4, 5
- Myšák str. 14
- DÚ – ČJD – uč. 32/5 – vypsat slova s předponou

anglický jazyk – skupina A1
- PB 25
- AB 25 + 24/3
- Vyrobit vocabulary cards na slovní zásobu „numbers“ – mají ve slovníčku.

matematika
- Písemné násobení – buď přečíst postup v učebnici na str. 18/1, nebo pustit návod na Matýskově matematice:

https://www.matyskova-matematika.cz/ - 4. Ročník 1. díl, strana 34, cv. 1, 2
- MŠ – uč. 18/2
- PS 8/3, 4, 5
- DÚ – MD – uč. 15/95 – 3. A 4. sloupec

přírodověda
-zápis – Houby:https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1464396118
- uč. 11, 12, 13 – přečíst
- PS 3
- slíbený test z přírodovědy je přesunut na quizizz pod kódem 
25848752

český jazyk
- čtenářská dílna 

čtvrtek 8. 10. - suplování 
matematika 
- MŠ – uč. 21 – přepsat do sešitu tabulku vpravo nahoře (děvčata/chlapci/celkem) a vyplnit ji podle údajů v diagramu
- PS 8/6, 7

DÚ – minutovka na quizizz – písemné odčítání – kód 66090096

český jazyk
- Ú po předponě a ve složených slovech
- ČJŠ – uč. 26/1 + přečíst oranžovou tabulku
- PS 21/6, 7

DÚ – PS 22/1, 2

anglický jazyk A1 
- PB 26
- AB 26
- Testík na numbers udělat doma na quizizz – kód
47502448

vlastivěda
- Zápis – Velkomoravská říše https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1465274248
- uč. 18, 19 – přečíst
- PS 9
- Dějiny udatného českého národa – díl 10 https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

pátek 9. 10. - výuka v karanténě
český jazyk - proběhne on-line přes Teams - v 8:55
- uč. 51/4
- PS 22/3, 4, 5
- kontrola ČJŠ ze suplovaných hodin
- Myšák 15

přírodověda - přes Teams v 9:55
- houby - zařazení, části, pojmy
- poznávačka
- PS 4
- úvod do rostlin
- pokud se časově vejdeme, vmáčkneme do on-line hodiny úvod do písemného dělení, protože matematika on-line je až v úterý

matematika
- písemné dělení - uč. 23/1, 2
- písemné dělení Matýsek https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-38/

- písemné dělení se zbytkem Matýsek https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-39/
- PS 9/1, 2, 3

český jazyk - čtení
- čítanka 24-27

pondělí 12. 10. - výuka v karanténě
český jazyk - online od 8:55 přes Teams
- připomenutí pravidel chování v Teams
- vyjmenovaná slova po L + slova příbuzná
- uč. 54/3
- PS 23
- prezentace slohů - jméno (kdo má doma a ještě neprezentoval)

anglický jazyk A1 - online od 9:55 přes Teams
- PB 27
- AB 27
- kontrola AB 25
- speaking (house)
- Scavenger hunt (nestihli jsme)
- how to use duolingo

Kdo už měl svůj účet, dostane se do třídy pomocí kódu YQQJXG.

Skupina A2 se sejde se svojí paní učitelkou přes Teams v 9:55 
- zadání práce pro ostatní hodiny bude v Bakalářích a v Teams

vlastivěda
- uč. 20
- PS 10
http://quizizz.com - kód 48390896 (kapitoly 3, 4, 5, 6 - patří tam Slované, Sámo, Pověsti, Velkomoravská říše)

matematika
- uč. - 24/8, 9
- PS 9/4, 5, 6
Pro zájemce: https://www.umimematiku.cz/sokoban-rozcvicka/98

úterý 13. 10.
český jazyk
- ČJŠ - uč. 55/5
- PS 24
http://quizizz.com kořen slova kód - 10086896

NJ/ŠJ - on-line v 8:55 - přes Teams

matematika - online v 9:55 - přes Teams
- písemné dělení - uč. 25/16 + zkoušky
- PS 10/7
- kontrola PS a MŠ

anglický jazyk - A1
- project My dream house
    - nakreslit svůj vysněný dům
    - napsat o něm 7 vět
    - používat "There is / There are" při popisu co kde je
    - používat slovní zásobu z Unit 2
- část projektů budeme prezentovat na on-line hodině ve čtvrtek

středa 14. 10.
český jazyk - on-line v 8:55 přes Teams
- vyjmenovaná slova po M
- PS 25
- kontrola ČJŠ a PS
- prezentace slohu

vlastivěda - online v 9:55 přes Teams
- opakování - Velkomoravská říše
- Počátky českého státu, vláda přemyslovských knížat
- PS 11
- kontrola PS 9, 10
- samostatně - uč. 21, 22
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1465274250

Pro zájemce - Toulky českou minulostí:https://dvojka.rozhlas.cz/35-schuzka-knize-vaclav-7938351

anglický jazyk
- sešit vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1465281510
- PB 28 - poslech na https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 28

matematika
- písemné dělení - příklady, u kterých se dělitel nevejde do první číslice
- návod - uč. 26/22, nebo video Matýsek https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-42/
- MŠ 26/24 - stačí první čtyři příklady se zkouškami
- PS 10/9, 10, 11

přírodověda
- Rostliny - 1. část - zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1465274264
- uč. 14, 15
- PS 5
(Poznámka - v běžném prezenčním rozvrhu míváte přírodovědu ve středu a vlastivědu ve čtvrtek. Klidně si tedy můžete tuto práci z přírodovědy udělat zítra.)

český jazyk - čtení
- Myšák 16-17
- Pro zájemce - Gretka - Mona Lisa: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f85bdfe3dd5f

čtvrtek 15. 10.
matematika - online Teams 8:55
- MŠ - závorky - uč. 26/30 - první sloupec, zapisujte i mezivýpočet
- PS 10/12, 13, 14
- kontrola PS z úterý a středy
- kontrola MŠ z úterý a středy
- samostatně - quizizz - písemné násobení - kód 44085512

anglický jazyk A1 - online Teams 9:55
- vocabulary U3 (projdeme výslovnost)
- speaking - My morning
- AB 28, 29
- prezentace některých projektů - My dream house

český jazyk
- ČJŠ - uč. 56/5
- PS 26
- poslech - Jana Rychterová - písničky o vyjmenovaných slovech:
https://www.youtube.com/watch?v=wgoBUUnefCY

https://www.youtube.com/watch?v=7XbS_kt5wPE

https://www.youtube.com/watch?v=-LSefceV-jM

https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4

(Vlastivěda proběhla včera - pokud jste si něco z ní nechali na dnešek - podívejte se na středeční zadání.)

pátek 16. 10.
český jazyk - přes Teams online v 8:55
- vyjmenovaná slova po P
- uč. 58/4 - 1. odstavec
- PS 27
- kontrola PS a ČJŠ
- prezentace slohu

přírodověda - přes Teams online v 9:55
- Rostliny - kořen, stonek, list, květ
- uč. 16, 17
- PS 6
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1465578301

matematika
- MŠ - uč. 27/35
- PS 11/1, 2

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna (Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.)

pondělí 19. 10.
český jazyk - online přes Teams v 8:55
- vyjmenovaná slova po P
- PS 28
- prezentace slohu
- kontrola Myšáka 16, 17
- čtení s porozuměním - Myšák 18

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace My dream house
- Time - celé hodiny

vlastivěda
- přemyslovská knížata - pokračování
- uč. 23, 24
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1465639807
- videa: Dějiny udatného českého národa - díly 12, 13, 14, 15, Pověsti - Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to

https://www.youtube.com/watch?v=CuPPTMhkZ2Y

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g

matematika
- diagramy - PS 11/3, 4
- mnohoúhelníky - PS 41/1, 2

úterý 20. 10.
český jazyk
- uč. 58/5 - ústně
- PS 29
- quizizz - vyjmenovaná slova po B, L, M - kód 09873480

matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola MŠ - dělení a slovní úloha
- kontrola PS (+ doplnění potřebných údajů k diagramům)
- aritmetický průměr
- PS 12/1, 2
 

anglický jazyk
- sešit vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1466061671
- never = nikdy, sometimes = někdy, always = vždy
- PB 30 + poslech https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 30

středa 21. 10.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- vyjmenovaná slova po S
- PS 30 (prezentace o sýkorce pouze dobrovolníci, zbytek všichni)
- Gretka - vyjmenovaná slova po S - https://www.gramar.in/cs/ (jsou pod učivem pro 3. ročník, ve 4. je pouze mix vyjmenovaných slov)
- Myšák 19 (+ kontrola 18)

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- opakování z minulé hodiny - Slavníkovci, Oldřich, Břetislav, Vratislav II., pověsti
- Život v Čechách před 1000 lety - uč. 25, 26
- PS 12
- Pro zájemce - Toulky českou minulostí - https://dvojka.rozhlas.cz/toulky-ceskou-minulosti-7230794?combine=slavn%C3%ADkovci&url=

anglický jazyk AJ1
- sešit vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1466061671
- PB 31 - poslechy na https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 31 
- quizizz - testík - slovní zásoba ,,A day in the life" - kód 25272648

matematika
- aritmetický průměr
- PS 12/4-8

přírodověda
- Rostliny
- PS 7, 8

čtvrtek 22. 10.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola PS 12 - aritmetický průměr
- čísla do 10 000 - řády, číselná osa, porovnávání
- uč. 30/3, 6 - ústně
- MŠ - uč. 31/10,  33/1
- PS 13/1, 2, 3, 4
- samostatně - quizizz - dělení se zbytkem - kód 35071176

anglický jazyk AJ1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace My dream house
- opakování slovní zásoby ze středy
- pořadí slov ve větě - umístění slov always, sometimes, never a časových údajů
- AB 32, (+ kontrola AB 31)
- hra - 1 minute wordlists

český jazyk
- vyjmenovaná slova po V
- ČJŠ - uč. 61/2a
- PS 31

vlastivěda
- proběhla včera on-line (pro zadání viz učivo ze středy)

pátek 23. 10.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- prezentace - sýkorka
- vyjmenovaná slova po V
- uč. 61/3
- PS 32, kontrola PS 31

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- živočichové - znaky a dělení
- savci
- uč. 18, 19
- PS 9, kontrola PS 7, 8
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1466423983

matematika
- čísla do 10 000
- PS 13/5, 6, 7, 8

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna (Čti si 20 min vlastní knihu, vyprávěj někomu, co jsi četl.)

26.-30. 10. podzimní prázdniny

pondělí 2. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- vyjmenovaná slova po Z
- PS 33
- významy vyjmenovaných slov - mix

anglický jazyk AJ 1 - on-line přes Teams v 9:55
- Days of the week - spelling
- Ask and answer PB 32/15
- Lock and Key PB 33
- speaking - Halloween

matematika
- vedení kolmice daným bodem - návod - https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-29/
- sešit geo - uč. 35/1, 35/3 (Doporučuji nejdřív několikrát vyzkoušet na volný papír a do sešitu narýsovat, až to půjde dobře.)
- PS 45
- před zítřejší hodinou se podívejte na návod na rýsování rovnoběžek - https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-13/

vlastivěda
- Život v Čechách před 1000 lety - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1466424341
- PS 13
- uč. 27 - přečíst, tvořivé úkoly jsou dobrovolné

úterý 3. 11.
matematika - geometrie - on-line přes Teams v 9:55
- sešit geo - rýsování rovnoběžek - uč. 39/1, 2, 5
- PS 46
- kontrola PS 45 a PS 13 (nestihli jsme - zkontrolujeme na příští on-line hodině)

český jazyk
- vyjmenovaná slova po Z
- PS 34
- vlastní jména - uč. str. 34 a str. 36 - pouze přečíst oranžové tabulky
- quizizz - vyjmenovaná slova po P, S - kód 40510184

anglický jazyk
- PB 32/14 - poslech https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 33
- samostatná práce na duolingu

středa 4. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- vlastní jména
- vyjmenovaná slova - mix - PS 35
- kontrola PS 34
- Gretka - vyjmenovaná slova - mix -  pro 4. ročník https://www.gramar.in/cs/
- Myšák 20

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- České království za vlády Přemyslovců
- uč. 28, 29
- PS 14
- kontrola PS 13
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1467881593

anglický jazyk A1
- do sešit English - present simple - kladné věty: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1467882582
- PB 34 (nápověda: blood=krev, oxygen=kyslík, lungs=plíce, heartbeat= tlukot srdce)
- AB 35 - poslech https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html

matematika - geometrie
- rýsování rovnoběžky daným bodem
- sešit geometrie - uč. 44/1
- PS 47

přírodověda
- Ptáci a ryby
- uč. 20, 21
- PS 10, 11
- zápis - Živočichové 2. část - ptáci a ryby:https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1467838796
(Opět rozvrhněte své síly, jestli si uděláte přírodovědu i vlastivědu dnes, nebo jedno necháte na zítra.)

český jazyk - sloh
- zadání nového slohu - bude se prezentovat příští týden
Název - lidské vlastnosti
- Vyberte si každý jednu dobrou a jednu špatnou lidskou vlastnost. Napište o nich.
Rozsah 6 vět. 
Nepište o konkrétních lidech, pište o vlastnostech obecně.
Příklad toho, co patří mezi lidské vlastnosti: hodný, chytrý, kamarádský, tichý, moudrý, závistivý, výbušný, zbrklý, trpělivý, šikovný, namyšlený...

čtvrtek 5. 11.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola PS 45, 47, 43
- čísla do 10 000 - MŠ - uč. 33/2
- PS 14/9, 10, 11, 12
- samostatně - quizizz - písemné dělení - kód 14683160

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - present simple - záporné věty: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1467960508
- The Heart - PB 35
- AB 34
- kontrola AB 33, 35 (nestihli jsme, doděláme na příští on-line hodině)
- mime / guess the action - procvičení sloves z PB 28 
(nestihli jsme, doděláme na příští on-line hodině)

český jazyk
- psaní cizích slov - uč. 39, 40 - přečíst oranžové tabulky
- vyjmenovaná slova - mix - PS 36

vlastivěda
- proběhla ve středu - viz zadání ze středy

pátek 6. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- psaní cizích slov - uč. 40/3
- PS 37
- kontrola PS 36
- Gretka - vyjmenovaná slova - mix - 4. ročník https://www.gramar.in/cs/
- Myšák 21

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- plazi, obojživelníci, bezobratlí - uč. 22, 23
- PS 12
- kontrola PS 10, 11
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1468095609
- samostatně - quizizz - kapitola 2 - rostliny, houby, živočichové - kód 10492696

matematika
- MŠ - uč. 36/1 - 1. a 3. sloupec

- PS 14/13, 14, 15 + PS 12/3

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna. Čti si vlastní knihu cca 20 minut. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 9. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- vyjmenovaná slova - mix - PS 38
-čtení s porozuměním - Dračí polévka http://gramar.in

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- do sešitu English - present simple - questions + short answers: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468451449
- kontrola AB 33, 35
- PB 36 - In the city (budovy a předložky)
- AB 36
- pantomima - slovesa z PB 28

vlastivěda
- uč. 30-31
- PS 15
- zápis - České království za vlády Přemyslovců - 2. část https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1468448908

matematika - geometrie
- osa úsečky - do sešitu geometrie - uč. 47/2 + růžový rámeček
- opakování - PS 41/1, 2, 3, 4 nahoře, PS 42/4

úterý 10. 11.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- sčítání a odčítání do 10 000 - MŠ - uč. 36/6 - 2. a 4. sloupec
- PS 15/1, 2, 3, 4
- kontrola PS
http://matika.in - 4. ročník - Výstaviště 1

český jazyk
- ČJŠ - uč. 72/1a
- PS 39 - slovní druhy
- quizizz - vyjmenovaná slova po V, Z - kód 20808792

anglický jazyk
- vocabulary - od slova ,,bank" do slova ,,library" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468651802
- PB 37
- AB 37
- sešit English - time - ,,half past" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468652764

středa 11. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- slovní druhy, ohebnost
- PS 40
- kontrola PS
- Myšák 22
- prezentace slohů - Lidské vlastnosti

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Václav II., III., rytíři
- shrnutí Přemyslovců - uč. 32
- PS 16
- samostatně - zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1468742866
- samostatně - quizizz - kapitoly 7, 8, 9 - kód 23647576

anglický jazyk A1
- vocabulary: market - around: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468651802
- PB 38 - poslech https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 38 (must = muset)
- sešit English - a quarter past: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468762822

matematika
- MŠ - uč. 40/2 - postu viz uč. 40/1, nebo Matýsek https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-25/
- PS 15/5, 6, 7, 8

přírodověda
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1468765333
- uč. 24-25
- PS 13

český jazyk - čtení
- Gretka - čtení s porozuměním - Noční můry nikdy nespí: https://www.gramar.in/cs/
 

čtvrtek 12. 11.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- zaokrouhlování na tisíce
- kontrola MŠ
- PS 16/1, 2, 3, 4
- kontrola PS
- quizizz - porovnávání čísel do 10 000 - kód 06193368

anglický jazyk A1
- sešit English - Time - a qurter to: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1468845191
- PB 39
- AB 39
- pantomime, hangman
- quizizz - Days of the week, prepositions of time - kód 66928856

český jazyk
- ČJŠ - uč. 74/6
- PS 41

vlastivěda
- odučeno na včerejší on-line hodině - viz zadání ze středy

pátek 13. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- prezentace slohů - Lidské vlastnosti
- ČJŠ - uč. 75/7 - zájmena
- PS 42
- Myšák 23

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- podzim
- U lidských obydlí - rostliny, živočichové - uč. 26, 27, 28
- PS 14
- podzimní aktivity
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1468975633

matematika
- písemné sčítání - MŠ - uč. 41/2 - postup - uč. 41/1, nebo Matýsek: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-33/
- PS 16/5, 6, 7

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna - Čti si vlastní knihu cca 20 minut a řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 16. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola PS a Myšáka
- prezentace slohů - Lidské vlastnosti
- PS 43 - pád a rod podstatných jmen
- quizizz - slovní druhy - kód 13332792

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - Time - minuty od celé do půl: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1469355906
- kontrola AB
- PB 40/11
- AB 40
- game - Where am I? - PB 36 (určení místa pomocí předložek a okolních budov)

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
- sešit geometrie - načrtnout a narýsovat uč. 50/3
- přečíst - uč. 50 - růžové rámečky
- sešit geometrie - narýsovat a načrtnout pravoúhlý trojúhelník ABC: AB=3 cm, BC=4 cm
- PS 48
- kontrola PS a MŠ

vlastivěda
- Lucemburkové
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1469369101
- uč. 33-34
- PS 17

úterý 17. 11. - volno - státní svátek

středa 18. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- prezentace slohů - lidské vlastnosti
- vzory rodu středního
- PS 45
- Myšák 24

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Lucemburkové
- uč. 35, 36
- PS 18
- samostatně - zápis - Lucemburkové - 2. část https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1469635247
- zadání projektu:
Vyber si jednu z následujících osobností:

  • Přemysl Otakar I., Anežka Česká, Václav I., Přemysl Otakar II. Václav II., Václav III. Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., Zikmund Lucemburský, (nebo manželky Karla IV.)
  • Vypracuj projekt – informace získej alespoň ze dvou zdrojů. Pokus se nejprve něco zjistit, pak to napsat svými slovy – neopisuj přesný text zdroje.
  • Rozsah cca 15 vět + alespoň 3 obrázky.
  • Projekt může být zpracován jako plakát, lapbook, krabička apod.
  • Termín - do 2. prosince

anglický jazyk A1

- sešit English - překlad ,,must" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1469621731
- Lock and Key - PB 41 - https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 41

matematika
- MŠ - písemné sčítání - uč. 41/5
- PS 17/1, 2, 3, 4

přírodověda
- U lidských obydlí
- PS 15, 16

český jazyk - čtení
- Gretka - 4. ročník - čtení s porozuměním - Strýček Ludvík v hoduraských stepích: http://gramar.in

čtvrtek 19. 11.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- písemné odčítání čísel do 10 000
- MŠ - uč. 42/2 - bez zkoušek (Podíváme se na postup zkoušky, ale nebudeme je všechny psát.)
- PS 17/5, 6, 7, 8
- kontrola PS a MŠ
- samostatně - quizizz - sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti - kód 15982520

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - minuty od půl do celé: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1469682457
- PB 42 - coins
- AB 42 - counting money
- shopping role-play
- samostatně - quizizz - vocabulary In the city - kód 05619832
 

český jazyk
- ČJŠ - uč. 89/2a
- PS 44/7, 8

vlastivěda - odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 20. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola ČJŠ a PS
- (prezentace slohů)
- ČJŠ - uč. 91/3a - číslo podstatných jmen
- PS 46 (nestihli jsme - uděláme příští týden)
- Myšák 25 (nestihli jsme - uděláme příští týden)

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS 13, 15, 16
- Ekosystém les - uč. 29, 30, 31
- PS 17
- samostatně - zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1469786901

matematika
- MŠ - uč. 36/9
- PS 18/1, 2, 3, 4

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna: Čti si cca 20 minut svoji knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.
Pro zájemce - ukázka z audio knihy Boj o ostrov: https://www.youtube.com/watch?v=7bO8_0WWmcg

pondělí 23. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 46 (vzor u slova ovce neurčujte - budeme se ho učit později)
- Myšák 25

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55 
- PB 43/5 - shopping
- Lock and Key - role play
- opakování - Time - mix
- samostatně - Time - mix - kód 43143672

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- sešit geometrie uč. 56/1, 2, 3
- PS 44
- procvičení rýsování rovnoběžek, kolmic, pravoúhlého trojúhelníku

vlastivěda
- Lucemburkové - 3. část
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1469992679
- uč. 37 - přečíst (Vyráběcí úkoly jsou dobrovolné.)
- PS 19

úterý 24. 11.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - uč. 45/2 - násobení zpaměti do 10 000
- PS 18/5, 6, 7
- kontrola PS

český jazyk - on-line přes Temas v 11:05
- ČJŠ - pád, číslo a vzor podstatných jmen rodu středního
- ČJŠ - uč. 90/1a
- kontrola PS
- Myšák 26
- quizizz - číslo podstatných jmen - kód 38113284

anglický jazyk A1
- PB 43/Project - My shop - nakresli 10 věcí a přidej cenovky v librách (Obrázek použijeme na speaking na další on-line hodině).
- AB 43
- samostatná práce na duolingu

v 17:30 probíhají třídní schůzky v Teams 
- dostanete se do nich buď přes schůzku v kalendáři, nebo přes tým t2017a (označený zeleným čtvercem 4. A)
- pro přístup použijte účet žáka
 

středa 25. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- připomenutí chybějících slohů
- pády - koncovky podstatných jmen rodu středního - skloňování slova ,,kolo"
- PS 47/8, 9, 10
- kontrola Myšáka
- připomenutí čtenářských deníků

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Václav IV., Zikmund
- shrnutí Lucemburků
- PS 20
- kontrola PS 19
 

anglický jazyk A1
- PB 45 - listening https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 44
- sešit vocabulary - od ,,a watch" do ,,minus" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1470319821

matematika
- PS 19 - celá

přírodověda
- zápis - Les - 2. část - lesní patra, živočichové v lese: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1470336238
- uč. 32, 33
- PS 18

český jazyk - čtení
http://gramar.in 4. ročník, čtení s porozuměním, Zpátky do Afriky

čtvrtek 26. 11.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- dělení do 10 000 - MŠ - uč. 46/11
- PS 20 /7, 8, 9
- kontrola PS
- samostatně - quizizz - zaokrouhlování - kód 20557956

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- PB 44
- AB 45
- speaking - Project shopping
- pantomime - In the city
- sešit vocabulary - od ,,money" do ,,shopping list" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1470319821

český jazyk
- ČJŠ - urči pád, číslo rod a vzor podtržených slov: umyj nádobí, kolem hřiště, na slunci, s jehnětem
- PS 93/1, 2
- Myšák 27
- Pro zájemce - únikovka Legoland https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRsSDxh-Ion8ZADwMgoK9kThmOatoStVegIoRMGyR95RWj8Mbl6KSkiDSfuyJlnoch0v2hEFvy1wC4_/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1c0-qeVi1ISb1O_VAMWpsgiJItUrrT6xryQ6RZWmb2EgvRzJ_4S9pSkOw&slide=id.p

vlastivěda
- odučeno na on-line hodině včera - viz zadání ze středy

pátek 27. 11.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- pád, číslo, rod a vzor
- PS 93/3, 4
- kontrola PS
- Myšák 28, kontrola 27
- Než půjdete do školy, promyslete si zpětnou vazbu na on-line výuku. Všechny třídy budou ve škole vyplňovat dotazník od pana Klímy ohledně on-line výuky.

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- les - lesní patra a živočichové
- PS 19, (PS 20 jsme nestihli - uděláme ve škole)
- kontrola PS 18
- anketa ohledně 3. kapitoly, jestli bude quizizz, nebo psaný test

matematika
- uč. 46/18
- PS 20/10, 11

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna - Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.
pondělí 30. 11.
český jazyk
- ranní kruh
- Vzory pods. jm. rodu středního - ČJŠ https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html
- DÚ - uč. 106-107 - přečíst oranžové tabulky

vlastivěda
- zápis - Život ve středověku https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1470681905
- uč. 38, 39
- PS 21
- prezentace projektů

anglický jazyk A1
- škrtačka
- vocabulary - do slova ,,ill" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471058369
- PB 46
- AB 46
- games

matematika
- sešit geometrie - uč. 56/4, 5
- sešit geometrie - vzdálenost bodu od přímky
- PS 21/1, 2, 3
- DÚ - MD - uč. 50/6

vv
- Ptáčci na zasněžené větvihttps://i.pinimg.com/236x/e8/3b/b9/e83bb94ca2e4694d9b771b534b291e8c.jpg

úterý 1. 12.
český jazyk
- určování rodu podstatných jmen (na známky - do sešitu diktáty)
- prac. list 5/2 - koncovky podstatných jmen rodu středního
- kontrola Myšáka, dodělávky z Myšáka - co komu chybí do str. 28
- DÚ - PS 94/1

matematika
- logické úlohy - Klokan - porovnání obvodu
- MŠ - uč. 48/2 - písemné násobení
- kontrola PS
- PS 21/4, 5, 6
- DÚ - PS 22/7, 8

anglický jazyk A1
- informace k testu z Unit 4 (zítra - slovní zásoba In the city, věty na ,,must", money)
- sešit vocabulary - Fit and well 2. část - od slova ,,shoulder" do slova ,,dance" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471058369
- PB 47
- AB 47
- HW - učit se na test z Unit 4, doplnit chybějíci quizizz

středa 2. 12.
český jazyk
- pády - práce s kartičkami ve skupině https://www.ucitelnice.cz/produkt/772
- ČJŠ - vzory podst. jm. r. stř.
- prac. list 6/2
- DÚ - uč. 108-109/9a - psát pouze slova a pády

anglický jazyk A1
- test Unit 4
- PB 48 - must, mustn't
- AB 48
- games, magazines

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ - uč. 48/8
- PS 22/9, 10, 11
- DÚ - MD uč. 48/9

přírodověda
- zápis - Přírodní společenstva v zimě
- uč. 34, 35
- PS 20 (dokončení tématu leshttps://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1471063304)
- Vzhůru na přírodovědu
- DÚ - quizizz - kapitola 3 - kód 06210372

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna

čtvrtek 3. 12.
matematika
- minutovka - písemné sčítání
- MŠ - písemné dělení - uč. 49/12
- PS 22/12, 13, 14
- kontrola PS a MD
- DÚ - PS 23/1

český jazyk
- pády - kartičky, práce ve skupině
- ČJŠ - vzory rodu středního
- prac. list 8 
- Myšák 29
- DÚ - PS 94/2, 3

anglický jazyk A1
- sešit English - must, mustn´t https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471223656
- PB 49
- AB 49
- Thanksgiving - food
- HW - lísteček - Whatš the matter?

vlastivěda
- zápis - Život ve středověku 2. část https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1471156881
- PS 22
- prezentace projektu

pátek 4. 12.
český jazyk
- prac. list 9 (podstatná jména rodu středního v 7. pádě množného čísla)
- Myšák 30-31
- kontrola DÚ

přírodověda
- video - zimní spánek: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/215543112050041/obsah/440787-priroda-co-je-to-zimni-spanek

- PS 22
- Vzhůru na přírodovědu https://skolnihry.cz/hry/vzhuru-na-prirodovedu

matematika
- MŠ - uč. 48/8
- PS 23/2, 3, 4
- kontrola MŠ a PS

český jazyk
- prezentace slohů a projektů

vv
- ptáčci - dokončení
- prřání se skřítkem

pondělí 7. 12.
český jazyk
- ranní kruh
- opakování pádových otázek
- ČJŠ - určování pádů: Každé ráno jezdí Mach po zábradlí. Vojáci běhají na cvičišti. Polabí je úrodný kraj. Kysané zelí je zdravé. Na polích žijí zajíci. Růžový keř je plný poupat. V zimě mám rád  lyžování. Eda si hraje s  letadlem. Jablka uzrála a zčervenala. Na stole je sváteční prostírání.
- DÚ - skloňovat slovo ,,slunce"

vlastivěda
- prezentace projektů - Přemyslovci, Lucemburkové
- gotické okno

anglický jazyk A1
- sešit vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471738567
- Thanksgiving - poslech z časopisu Play
- Wordwall - slovosled ve větách s must / mustn´t: https://wordwall.net/resource/7997394/sentences-must-mustnt
- HW - lísteček - read and draw

matematika - geometrie
- sešit geometrie - tabulka vlastností obdélníka a čtverce
- prac. list 17, 18 - vlastnosti obdélníka a čtverce, úvosd do rýsování čtverce
- MD - II. díl učebnice 7/6

vv
- hvězda https://i.pinimg.com/564x/ec/c7/43/ecc743818e2335899c2419032415634c.jpg

úterý 8. 12.
český jazyk
- určování pádů (sešit dikt.)
- prac. list 10 - koncovky podle vzoru město
- Myšák 32
- DÚ - ČJD - skloňovat slovo ,,ptáče"

matematika
- čísla nad 10 000
- MŠ - zápis čísel podle umístění na číselné ose
- zápis čísel podle řádů
- kontrola MD a PS
- PS 24/6, 7
- rychlíci - prac. list - barevná matematika
- DÚ - PS 23/5

anglický jazyk A1
- Stella's phonics
- PB 50
- AB 50
- vocabulary - Unit 5 - od slova ,,move" do slova ,,score" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471846841
- HW - lísteček - pořadí slov ve větě

středa 9. 12.
český jazyk
- ČJŠ - určování pádu, čísla, rodu, vzoru
- prac. list 12 (koncovky podle vzorů moře, kuře)
- Myšák 34
- DÚ - ČJD - skloňovat ,,nádraží"

anglický jazyk A1
- vocabulary Unit 5 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1471846841
- A letter to Santa (magazine Play)
- HW - Christmas wishlist (presents or activities)

matematika
- čísla nad 10 000
- MŠ - uč. 5/12 - rozvinutý zápis (viz poslední varianta ze zelené tabulky)
- MŠ - uč. 6/18
- PS 24/10, 26/1, 2
- DÚ - MD - uč. 4/10

přírodověda
- Lapbook - Příroda v zimě
Povinná témata:
aktivní savci v zimě
savci, kteří spí zimním spánkem
obojživelníci, plazi, ryby v zimě
hmyz v zimě
byliny v zimě
stromy a keře v zimě

Povinné grafické prvky
- obrázek ke každému tématu
- alespoň 4 interaktivní prvky (např. kapsička, okýnko, harmonika, květ, vysouvací obrázek apod.)

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna

čtvrtek 10. 12.
matematika
-
minutovka - písemné odčítání do 10 000
- MŠ uč. 8/2
- PS 26/3, 4
- DÚ - PS 24/8, 9

český jazyk
- ČJŠ - určování pádu, čísla, rodu, vzoru podstatných jmen
- prac. list 16
- Myšák 35
- DÚ - ČJD - skloňování slova ,,zrcadlo"

anglický jazyk A1
- A letter to Santa - prezentace
- Christmas cards

vlastivěda
- Prezentace projektů - Přemyslovci a Lucemburkové
- korunovační klenoty

pátek 11. 12.
český jazyk
- pracovní list str. 17
- Myšák 36
- kontrola ČJD

přírodověda
Lapbook – Příroda v zimě

Povinná témata:
aktivní savci v zimě
savci, kteří spí zimním spánkem
obojživelníci, plazi, ryby v zimě
hmyz v zimě
byliny v zimě
stromy a keře v zimě

Povinné prvky
- obrázek ke každému tématu
- alespoň 4 interaktivní prvky (např. kapsička, okýnko, harmonika, květ, vysouvací obrázek apod.)

matematika
- PS 25

český jazyk
- Prezentace slohů, prezentace projektů

vv
- Doodle - stromečekhttps://i.pinimg.com/564x/94/2b/31/942b311ee53d2a71d190f962ca4e298d.jpg

pondělí 14. 12.
český jazyk
- ČJŠ - vzory rodu ženského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni1.htm
- DÚ - čtení nahlas - alespoň dvě strany z libovolné knihy

vlastivěda
- zápis - Jan Hus https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1472367734
- uč. 41, 42
- PS 23
- prezentace projektů

anglický jazyk A1
- opakování slovní zásoby U5 na mazací tabulky
- prac. list se sněhulákem - zimní slovní zásoba
- Christmas dictionary - 10 vánoční slovíček - buď v komplexním obrázku, nebo s deseti malými obrázky (dokončíme ve středu)
- HW - winter weather - do sešitu HW napsat 4 slova, která souvisejí se zimním počasím

matematika - geometrie
- sešit geometrie - Kruh a kružnice - náčrt, rýsování , vlastnosti (které body náleží kruhu, které kružnici).
- prac. list - 9 (poloměr, průměr, vlastnosti kruhu a kružnice)
- DÚ - PS 42/1, 2, 3, 4

vv
- kresba - vánoční ozdoby https://i.pinimg.com/564x/09/e8/54/09e854d22d8bd55d189dd0a1f4487f74.jpg

úterý 15. 12.
český jazyk
- Vzory rodu středního - opakování na známky (sešit dikt.)
- PS 47/11, 12   48/13
- Myšák 37
- DÚ PS 90

matematika
- logické úlohy - Klokan
- MŠ - uč. 10/1 - zaokrouhlování
- společná kontrola kontrolní práce v PS
- DÚ - PS 27/8, 9

anglický jazyk A1
- Christmas crossword
-A letter to Santa - prezentace
- winter weather

středa 16. 12.
český jazyk
- prac. list. 22, 23, 38 (vzory rodu ženského, skloňování)
- Myšák 38-39

anglický jazyk
- Christmas games

matematika
- PS 26/5, 6
- PS 27/7, 10
- PS 28/1, 2, 3, 4

přírodověda
- Skupenství látek - zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1472590752
- uč. 36, 37, 38 (přečíst - pokusy jsme dělali loni)
- PS 23

český jazyk
- čtenářská dílna

Informace ke čtvrtku a pátku:
čtvrtek 17. 12.

Hodiny s netřídními učiteli proběhnou podle rozvrhu.
1., 2. a 3. hodinu se budeme dívat na film místo tradiční návštěvy kina, dále bude prostor pro vyrábění dárečků a případné dodělávky v sešitech. Proběhne kontrola PS ČJ, PSM, PS VL a PSPŘ.

pátek 18. 12.
Třídní besídka
- dárečky pro kamarády
- tombola (Kdo se chce zúčastnit tomboly, přinese anonymní dáreček.)
- deskové, nebo karetní hry
- pokud si během čtvrtku nebo pátku chcete přinést občerstvení, vyberte ho tak, aby do stejného jídla nesahalo více lidí rukama (např. přinést si lžíce a tácky apod.)

Během čtvrtku a pátku postupně odnášejte věci domů, aby na Vánoce byla třída vyklizena.

pondělí 4. 1.
(Skř. - V pondělí 4. 1. jdu k lékaři, moje on-line hodiny začnou až v úterý. AJ polovina paní učitelky Petrů má on-line Aj dle rozvrhu.)

český jazyk
- ČJŠ - vyskloňuj slovo kniha (hlídej si koncovky podle vzoru ,,žena" - viz uč. 113)
- ČJŠ - uč. 111/2a
- PS 48/14 (u mužského rodu neurčujte vzor)
- PS 48/15

anglický jazyk
- sešit English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1474500592
- PB 51 + listening https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 51

matematika
- PS 28/5, 6, 7 
- PS 29/1, 2, 3, 4
- Na zítřejší hodinu si připravte rýsovací potřeby včetně kružítka. Kdo všechna kružítka poztrácel, může si je objednat domů z Luxoru: https://www.luxor.cz/products?search=kru%C5%BE%C3%ADtko&only_in_stock=1&sort=none

vlastivěda
- uč. 42-43 - přečíst
- zápis - Husité: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1474500540
- Dějiny udatného českého národa - díly 41, 42, 43, 44: https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41

úterý 5. 1.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- oprava PS
- sešit geometrie - rýsování - kruh a kružnice: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/M_geo/1474578273
(stihli jsme cv. 1, 2, 3, 4)
- PS 50/1, 2

český jazyk - on-line v 11:05
- ranní kruh
- oprava ČJŠ a PS
- ČJŠ - uč. 112/2b
- ČJŠ - skloňuj slovo ,,ovce" - hlídej si koncovky podle vzoru ,,růže" - viz uč. 113
- sami - quizizz- koncovky podstatných jmen rodu středního - kód 22047700

anglický jazyk A1
- PB 52
- AB 52
- Začít projekt "Keep healthy book" - viz PB 53/5 - ke každému dni v týdnu napsat 3 zdravé věci - např. Monday - Drink orange juice. Go swimming. Sleep 10 hours. + obrázky
Na projekt bude čas i zítra. Prezentovat projekty budete ve čtvrtek.

středa 6. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - vzory rodu ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni2.htm
- ČJŠ - koncovky podle vzoru ,,žena" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1474660924
- ČJŠ - skloňuj slovo ,,větev" - hlídej si koncovky podle vzoru ,,píseň"
- Myšák 40

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Jan Hus, husité, husitské války
- uč. 44, 45, 46
- PS 24
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1474666362

anglický jazyk A1
- PB 53/4
- AB 53
- dokončit Keep healthy book - zítra se bude prezentovat

matematika
- uč. 13/1 - přečíst
- MŠ - uč. 13/2
- PS 29/5, 6, 7

přírodověda
- Horniny a nerosty
- uč. 40-41
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1474666405
- projekt na 1 zvíře, které žije v ČR - alespoň 10 informací a 2 obrázky - do 15. ledna

český jazyk - sloh / mediální výchova
- časopis
- Časopis můžete připravit sami, ve dvojici, nebo ve skupině. Časopis bude mít titulní stránku, článek, rozhovor a komiks. Další části časopisu jsou dobrovolné. Nezapomeňte k textům a obrázkům v časopise napsat autory (sebe). Můžete vytvářet ručně, na počítači, nebo obojí zkombinovat. Termín je do 5. února.

čtvrtek 7. 1.
matematika - on-line přes Teams v 8:55
- sčítání a odčítání čísel větších než 10 000 zpaměti
MŠ - uč. 13/5 (1. sloupec), 13/8 (1. sloupec), 14/15 (celé)
- PS 30/1, 2, 3, 4, 5
- samostatně - quizizz - násobení a dělení čísel do 10 000 zpaměti - kód 33059380

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- rhyming words https://wordwall.net/resource/9175260
- must / mustn't 
https://wordwall.net/resource/1159197/angielski/must-mustnt-classroom-rules​
https://wordwall.net/resource/393016/must-mustnt​ ​
- opakování slovní zásoby z Unit 5 (headache, toothache..)
- prezentace - Keep healthy book

český jazyk
- ČJŠ - vzory rodu ženského - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/vzory/cviceni3.htm
- prac. list 25/1 - pouze koncovky (věty nepsat), 25/2a - slova vypište do ČJŠ, ať máte místo na určování pádu, čísla, rodu a vzoru
(nápověda: feminina=slova rodu ženského, neutra= slova rodu středního)
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1474755966
- ČJŠ - sklňuj slovo ,,řeč" - hlídej si koncovky podle vzoru ,,kost" - viz uč. 113
- Myšák 41

vlastivěda
- proběhla včera on-line - viz zadání ze středy

pátek 8. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola ČJŠ a Myšáka
- tvary podstatných jmen podle vzoru ,,růže" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1474879802 do ČJŠ
- Myšák 42-43

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Horniny a nerosty - uč. 42-43
- PS 24
- ukázka z knihy Měli dinosauři blechy? https://img-cloud.megaknihy.cz/327115-large/6b0c775c033addbf99e2b58844922ad5/meli-dinosauri-blechy.jpg
- samostatně - zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1474877155

matematika
- uč. 15/1 - přečíst, případně se podívat na návod na Matýskovi: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-21/
- MŠ - uč. 15/2
- PS 30/6
- PS 31/1, 2, 3

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna: Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 11. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- ČJŠ - tvary slov podle vzoru ,,píseň" https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1474968226

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- Keep healthy book presentation
- informace k testu z Unit 5
- PB 54  - poslech https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 54
- samostatně - do sešitu vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1474981611

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- nezapomeňte rýsovací potřeby včetně kružítka
- do sešitu geometrie - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/M_geo/1474971301 Pozor, pokud si někteří tisknete pracovní listy, délky úseček jsou na fotce zkreslené. Původní délka úsečky /KL/=4cm, úsečky /RS/=25mm. 
- sešit geometrie - uč. 25/1 (nestihli jsme - narýsujeme příště, můžete si to dnes pročíst)

vlastivěda
- České země po husitských válkách
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1474965114
- uč. 46-47
- Dějiny udatného českého národa - díly 45, 46, 47 https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=45

úterý 12. 1.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - písemné odčítání + zkoušky uč. 16/2
- PS 31/4, 5, 6

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- prac. list 30 - tvary podstatných jmen podle vzoru ,,kost"https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1475291255
- PS 49
- Myšák 44
- samostatně - quizizz - vzory podstatných jmen rodu ženského - kód 61464244
(Pozor, večer vyprší kód ke kvízu z ČJ z minulého týdne - pokud ho nemáte, doplňte jej dnes.)

anglický jazyk A1
- sešit vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1475291142
- PB 55
- AB 55
- quizizz - Unit 5 - kód 45285044

středa 13. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - vzory podstatných jmen rodu mužského, životnost
- PS 50
- Myšák 45

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- České země po husitských válkách
- Jagellonci
- uč. 48-49
- PS 25
- samostatně - zápis - Jagellonci: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1475359979

anglický jazyk A1
- sešit vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1475382411
- PB 56 https://www.rolnickapraha12.cz/skola-audio/kidsbox3.html
- AB 56
- Wordwall - sentences https://wordwall.net/resource/9365362

matematika
- MŠ - uč. 16/6 + zkoušky
- PS 32/1, 2
(Blížíme se ke konci PS, projděte si starší stránky a pokud vám něco chybí, postupně to doplňte.)

přírodověda
- uč. 44-45
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1475360722
- PS 25

český jazyk - sloh
- pokračujte v přípravě časopisu - viz zadání z minulého týdne

čtvrtek 14. 1:
matematika půlená - on-line přes Teams - skupina A2 v 8:55, skupina A1 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - uč. 20/1, 21/1 dole - 3. a 4. sloupec
- PS 32/3, 4   33/5, 6
- samostatně - quizizz - písemné násobení do 10 000 - kód 52182123 oprava překlepu v kódu 52182132
(Pozor, staršímu kvízu dnes večer vyprší kód. Kdo ho ještě nemá, doplní dnes.)

anglický jazyk A1 - online přes Teams v 9:55
- kontrola AB
- PB 57
- AB 57
- Keep healthy book presentation
- phonetic bingo

český jazyk
- uč. 117-118/1 - přečíst
- uč. 121/tabulka - přečíst
- ČJŠ - prac. list. 34 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1475478377
- Jana Rychterová - vzory, pády: https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY
https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

vlastivěda
- proběhla on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 15. 1.
český jazyk- online přes Teams - půlený - skupina A1 v 8:55, skupina A2 v 11:05
- kontrola ČJŠ ze čtvrtka
- ČJŠ - vzory rodu mužského - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html
- prac. list 35 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1475553624
- Myšák 46-47

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS 25
- prezentace referátů
- samostatně - zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1475559896

matematika
- dělení čísly 10 a 100 - uč. 21/horní růžová tabulka - přečíst
- MŠ - 21/1 nahoře (žlutý rámeček)
- PS 33/5, 6, 7, 8

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 18. 1.
(Skř. - V pondělí 18. 1. jdu k lékaři, moje on-line hodiny budou až v úterý. AJ polovina paní učitelky Petrů má on-line Aj dle rozvrhu.)
český jazyk
- PS 51/21
- PS 52/26, 27
- ČJŠ - prac. list 36 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1475645465 pouze zařadit, neskloňovat

vlastivěda
- Nástup Habsburků na český trůn
- uč. 50-51
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1475645560
- PS 26
- quizizz - kód 15476980


anglický jazyk A1
- Adjectives dictionary - 12 přídavných jmen. Můžete použít z učebnice i jiná. Buď ke každému slovíčku nakreslete jeden malý obrázek, nebo nakreslete komplexní obrázek, do kterého se dá umístit 12 přídavných jmen.
- Wordwall - shall, adjectives:
https://wordwall.net/cs/resource/957367/kb3-u6-offers-shall-i-
https://wordwall.net/cs/resource/884054/kb3-u6-opposites-adj-revision-song

https://wordwall.net/cs/resource/884003/kb3-u6-describe-scene-adjectives

matematika
- PS 37 celá
- prostudovat videa na Matýskovi - trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníka (budeme to zítra potřebovat)
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-45/
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-46/
Zítra budeme rýsovat trojúhelník. Nezapomeňte si připravit rýsovací potřeby včetně kružítka.

úterý 19. 1.
matematika - geometrie - on-line v 9:55
- kontrola MŠ a PS
- rýsování - sešit geometrie - uč. 25/1, 2, 4
- obvod trojúhelníka - výpočtem, graficky
- PS 49

český jazyk - on-line v 11:05
- ranní kruh
- kontrola ČJŠ, PS a Myšáka
- vzory rodu mužského - ČJŠ - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html
- samostatně - quizizz - koncovky podstatných jmen rodu ženského - kód 29546996

anglický jazyk A1
- do sešitu English - odpovědi na otázky - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476021412
- do sešitu English - roztřídit slova podle zvuku /au/ - mouth, /ou/ - nose https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476021575

středa 20. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- koncovky podstatných jmen rodu mužského - ČJŠ - uč. 126/12a - pište jen doplněná slova
- ČJŠ - prac. list 38/1a https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1476107016
- Myšák 48

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Nástup Habsburků na český trůn - uč. 52
- PS 27, kontrola PS 26
- samostatně - zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1476078028

anglický jazyk A1
- přečíst text z pracovního listu a do sešitu zapsat správné pořadí obrázků https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476107638
- poslechnout si audioknihy A squash and a squeeze, Gruffalo: https://www.youtube.com/watch?v=PkdX73Onf04

https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws

matematika
- MŠ - uč. 22/3
- PS 33/9   34/1, 2

přírodověda
- vlastnosti látek - uč. 47-48
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1476081677
- PS 26

český jazyk
- sloh - práce na časopise

čtvrtek 21. 1.
matematika - půlená on-line přes Teams - skupina A2 v 8:55, skupina A1 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- dělení zpaměti nad 10 000 - MŠ - uč. 24/7 - pouze první a druhý řádek z každého sloupce
- PS 34/3, 4, 5
- samostatně - quizizz - písemné dělení do 10 000 - kód 05707276
(Pozor, výsledky příkladů beze zbytku vpisujete ručně, výsledky příkladů se zbytkem máte jako výběr z možností.)

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- presentation of adjectives dictionary
- kontrola AB a sešitu English
- PB 58
- AB 58
- phonetic bingo

český jazyk
- ČJŠ - uč. 127/14
- prac. list 38/2, 3 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1476196322 (Omlouvám se za verzi ,,matlanice" - mám teď u sebe pouze vyplněný pracovní sešit.)
- Myšák 49

vlastivěda
- proběhla včera on-line - viz zadání ze středy

pátek 22. 1.
český jazyk on-line přes Teams - půlený - A1 v 8:55, A2 v 11:05
- kontrola ČJŠ a Myšáka
- ČJŠ - uč. 127/15
- ČJŠ - prac. list 39: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/CJ/1476319827
- Myšák 50-51

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- vlastnosti látek - uč. 49
- prezentace referátů
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1476323028

matematika
- PS 34/6, 7
- PS 50 dokončit stranu

český jazyk - čtenářská dílna
- Čti si vlastní knihu cca 20 minut. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 25. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola prac. listu 38/1
- kontrola Myšáka
- PS 51/22, 23

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- phonetic bingo
- vocabulary review
- Lock and Key PB 59
- I spy with my little eye..

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- trojúhelníková nerovnost - uč. 33
- PS 49
- projít, co komu chybí z geometrické části PS (nestihli jsme)

vlastivěda
- dějiny udatného českého národa - díly 48, 49, 50, 51, 52 https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=48

- uč. 53-54
- zápis Renesance: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1476376015
- quizizz - husité, doba pohusitská - kód 05102220

úterý 26. 1.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- rovnice - MŠ - uč. 30/2, 5
- písemné násobení dvojciferným číslem (úvod - násobení násobky deseti) - MŠ - uč. 35/2
- projít, co chybí z geometrické části PS

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- ČJŠ - cvičný diktát
- PS 51/24, 25
- Myšák 52
- samostatně - quizizz - životnost - kód 43151244

anglický jazyk A1
- vocabulary Unit 6 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476633155
- AB 59
- do sešitu English - roztřídit slova podle zvuku ke slovům hand /æ/, arm /ɑː/  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476633185

středa 27. 1.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - vzory podstatných jmen rodu mužského http://kaminet.cz/ces/sklonovani/_vzorymuz5.php
- ČJŠ - koncovky podstatných jmen rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html
- Myšák 53

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- Renesance
- shrnutí nejstarších českých dějin - práce s časovou osou na konci učebnice
- PS 28 (PS by teď měl být celý hotový. NEVYHAZOVAT!!! Bude se kontrolovat.)
- Vzhůru na vlastivědu

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476725229
- PB 60
- do sešitu English - rozdělit slova podle počtu slabik (1sl. - pear, 2 sl. apple, 3 sl. banana) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476725392

matematika
- MŠ - slovní úlohy (včetně zápisu) - uč. 26/1, 2
- PS 35/1, 2

přírodověda
- projekt - neživá příroda - alespoň dva obrázky a deset informací na vybrané téma
- můžete vybrat obecné téma (voda, vzduch, půda, černé uhlí, vápenec, získávání zlata...), nebo můžete vybrat konkrétní místo, na kterém se součást neživé přírody nachází (Černé jezero (voda), Český kras (vápenec), přehrada Orlík (voda+získávání energie), Ostrava (těžba uhlí)... )
- projekt vytvořte do 12. února

český jazyk - sloh
- práce na časopise

čtvrtek 28. 1.
matematika - on-line přes Teams půlená A2 v 8:55, A1 v 11:05
- MŠ - rovnice - uč. 31/7 x, b, c
- písemné násobení dvojciferným číslem - MŠ - uč. 36/9
- PS 35/3, 4
- samostatně - quizizz - zaokrouhlování čísel nad 10 000 - kód 01040588

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- do sešitu English - picture reading https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1476792837
- opakování Science vocabulary
- AB 60

český jazyk
- PS 50 celá oprava překlepu - PS 53 celá

vlastivěda
- odučeno ve středu on-line - viz středeční zadání

pátek 29. 1.
pololetní prázdniny

pondělí 1. 2.
český jazyk - on-line v 8:55
- ranní kruh
- kontrola PS a Myšáka
- PS 54/29 - rámeček + a

anglický jazyk A1 - on-line v 9:55
- sešit English - věty typu "We eat the roots of carrots." 
- PB 61
- AB 61
- AB 87/5, 6

matematika - geometrie - on-line v 11:05
- PS 43
- sešit geo - uč. 59/2, 3

vlastivěda
- doplnit, co komu chybí v PS - měl by být celý hotový - NEVYHAZOVAT!
- do sešitu na zápisy nakreslete přes celou stránku štít renesančního domu - pro inspiraci:
https://i.pinimg.com/564x/7f/58/07/7f58077ab94ac9216932b633db3701d5.jpg

https://www.jiznicechy.cz/files/target/1123/29fb9ecd716591e079a31f7838937a3c.jpg

https://www.telc.eu/userfiles/image/turista/Tel%C4%8D_renesan%C4%8Dn%C3%AD%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

- projděte si v učebnici rámečky ,,Zapamatuj si" ze všech kapitol - bude se vám to hodit na on-line hodinu na hru Vzhůru na vlastivědu
- Dějiny udatného českého národa - díly 55, 56, 57, 58 https://www.youtube.com/playlist?list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

úterý 2. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- rovnice - MŠ - uč. 31/7 n, d, z
- PS 35/5   36/6

český jazyk (není on-line - lékař)
- ČJŠ - napiš do sešitu slovo ,,zpívat" v přítomném čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle (Pro připomenutí se odívej do uč. na str. 140)
- PS 54/29 b, c, d, e
- quizizz - vzory podstatných jmen rodu mužského - kód 39666988

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477255894
- AB 84
- AB 86/3
- AB 87/4
- do sešitu English - Little acts of kindness - napiš 10 jednoduchých věcí nebo činností, kterými můžeš udělat ostatním radost. Pro inspiraci: https://cdn.naturalbeachliving.com/wp-content/uploads/2017/09/random-acts-of-kindness-ideas-for-preschoolers-pin2-682x1024.jpg

středa 3. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- kontrola ČJŠ a PS
- cvičný diktát
- osoba, číslo a čas sloves
- PS 55
- Myšák 54

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- hra Vzhůru na vlastivědu (opakování českých dějin)
- výroba šablonky ČR (budeme používat do sešitu na zápisy) - na hodinu si připravte nůžky, papír a tvrdý papír
- části ČR, sousedé ČR (nestihli jsme, uděláme příště)

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350703
- Explore nature project (na papír, nebo do sešitu English) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477350535
- procvičit si slovíčka z PB 54 a PB 56, brzy na ně bude kvíz

matematika
- PS 36/7, 8, 9, 10

přírodověda
- video - Nezkreslená věda - ropa: https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
- pokračovat v práci na projektu z neživé přírody (požadavky viz přírodověda 27. 1.)

český jazyk - sloh
- práce na časopise

čtvrtek 4. 2.
matematika (není on-line - lékař)
- PS 42/1, 2, 3, 4 dole
- quizizz - sčítání a odčítání čísel nad 10 000 zpaměti - kód 22744492
 

anglický jazyk A1 (není on-line - lékař)
- quizizz - vocabulary - A day in the country - kód 37211564
- Flipping for plants - máte dvě možnosti - buď téma zpracovat opravdu jako ,,flip book", nebo dát všechno do čtyř okýnek na jeden papír: https://i.pinimg.com/564x/9b/23/c3/9b23c33907e07bd739cd0e29c2204e33.jpg
    - práce bude obsahovat čtyři části: 1. část - What plants need (můžete použít informace z PB 61), 2. část - Parts of plants https://i.pinimg.com/474x/68/d8/8d/68d88d203665a59fae389b76ab08d337.jpg , 3. část - Life cycle of a plant https://i.pinimg.com/564x/1f/73/1d/1f731dc776dd477dbc9f40400782eb0b.jpg , 4. část - Plants we can eat (vyberte alespoň čtyři rostliny, které jíme)

český jazyk
- ČJŠ - napište sloveso zpívat v budoucím čase ve všech osobách v jednotném i v množném čísle
- PS 56
- Myšák 55

vlastivěda
- odučeno ve středu on-line - viz zadání ze středy

pátek 5. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - A1 v 8:55, A2 v 11:05
- kontrola ČJŠ, PS a Myšáka
- ČJŠ - tvary slovesa ,,zpívat" v minulém čase
- PS 57
- Myšák 56-57

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- PS 45  Dodělávky v PS. Projděte si celý první díl PS a doplňte, co vám chybí. Všechny stránky už by měly být hotové. Pozor, aby u slovních úloh byly i výpočty a odpovědi - nejen výsledek. Během příštího týdne vypíšu v Teams zadání na kontrolu PS. Ke kontrole vkládejte opravdu hotové PS, abychom si je nevraceli desetkrát tam a zpět.

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 8. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- PS 58/10, 11

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- Reading box 71 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477619474
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants

matematika - geometrie
- oprava MŠ a PS
- sešit geometrie - rýsování trojúhelníka a pravoúhlého trojúhelníka
- PS 30 (nestihli jsme, doděláme příště)

vlastivěda
- quizizz - nástup Habsburků, renesance - kód 41125228
- uč. 2, 3 (modrý díl učebnice - Naše vlast)
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477617019
- PS 2/1, 2   25/1, 4 (PS Česká republika a Evropa)

úterý 9. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- rovnice na násobení a dělení - MŠ - uč. 40/2
- písemné násobení dvojciferným číslem - MŠ - uč. 36/10 - 1., 2., 3. příklad
- slovní úloha - MŠ - uč. 36/12

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - koncovky rodu mužského - kód 50436844
- cvičný diktát
- ČJŠ - budoucí čas slovesa ,,zazpívat"
- PS 58/12, 13, 14

anglický jazyk A1
- Primary reading box 67 - správně spojené části vět zapište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477883205
- AB 62
- Wordwall: https://wordwall.net/resource/665760/plants-parts
https://wordwall.net/resource/6338473/plants
https://wordwall.net/resource/2165519/plants

středa 10. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - ,,zazpívat" - tvary v minulém čase
- PS 59
- Myšák 58
- upoutávka na časopis

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - poloha, části, obyvatelstvo
- uč. str. 4
- PS 26
- samostatně - zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1477967625
- kontrola prvního dílu PS

anglický jazyk A1
- Primary pronunciation box - worm words - vypište do sešitu English slova, která obsahují zvuk ɜ:   https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1477967832
viz slovo "worm" https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/worm
Slova, u kterých si nejste jisti výslovností, prožeňte slovníkem: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky
- AB 63
- Wordwall https://wordwall.net/resource/10689363/country
https://wordwall.net/resource/10689615/adjectives

matematika
- MŠ - uč. 36/10 - 4., 5., 6. příklad
- MŠ - uč. 40/3 - první řádek (= první polovina rovnic)

přírodověda
- dokončení projektu neživá příroda do 12. 2. (Jakmile doprezentujeme živočichy, začneme prezentovat neživou přírodu.)

český jazyk - sloh
- dokončení práce na časopise do 15. 2.

čtvrtek 11. 2.
matematika - on-line přes Teams půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- kontrola MŠ
- MŠ - 40/3 - 2. řádek
- PS 30 - trojúhelníková nerovnost (dokončení geometrie z pondělí)
- quizizz - písemné sčítání nad 10 000 - kód 45419036

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola sešitu English a AB
- PB 62, 63
- opakování "shall"
- prezentace - explore nature, flipping for plants

český jazyk
- přečíst časopis Dannyho parťáci a Psí radost - najdete je v Teams - předmět ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 2.
český jazyk - on-line půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - sloveso "zazpívat" v rozkazovacím způsobu
- PS 60
- Myšák 59

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace projektů

matematika
- prac. list 2/9, 10, 11, 12, 13 - odpovědi pište do MŠ (Neopisujte zadání, pište jen to, co byste běžně napsali do pracovního listu. Označte si číslem jednotlivá cvičení - usnadní vám to kontrolu.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/M_geo/1478113768

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si 20 minut vlastní knihu, řekni někomu, o čem jsi četl

pondělí 15. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 61
- upoutávky na časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Explore nature, flipping for plants, little acts of kindness

matematika - geometrie - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ
- osa úsečky, střed úsečky - uč. 38/1, 2 - do sešitu geometrie
- PS 27 oprava překlepu 25

vlastivěda
- Česká republika - demokratický stát
- uč. 5, 6
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478295020
- PS 27

úterý 16. 2.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- přímá úměrnost - MŠ - uč. 41/2, 3
- PS 22

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- cvičný diktát
- ČJŠ - ,,zazpívat" v podmiňovacím způsobu
- PS 62
- časopisy
- quizizz - osoba sloves - kód 48738716

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478566746
- Reading box 73 - přečíst a zapsat odpovědi do sešitu English: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478567982
- quizizz - "shall" - kód 67072412

středa 17. 2.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- PS 63
- kaminet - osoba, číslo a čas sloves 1, 2, 3, 4 http://kaminet.cz/ces/casovani/slovesa1.php
- Myšák 60
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- ČR - demokratický stát 
- uč. str. 7
- kontrola PS 27
- rozdělení témat na referáty na kraje
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1478659875
 

anglický jazyk A1
- do sešitu vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663723
- do sešitu English - ke každému vyberte jen ta slova, která obsahují stejný zvuk: black cat  zvuk /æ/ = široké ,,e" s otevřenou pusou
pink pig zvuk /i/, brown cow zvuk /au/  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1478663889
- vylovit do příští on-line hodiny všechny projekty, které nemáte odprezentované

matematika
- jednotky délky - uč. 44/1 a obě růžové tabulky - přečíst
- MŠ - uč. 44/6
- PS 18

přírodověda
- uč. 50, 51
- PS 27
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1478662152

český jazyk - sloh
- slohové úkoly - spolužáci - přečíst v učebnici na str. 95-97/cv. 1, 2, 3
- napsat vlastních deset doporučení pro dobré vztahy ve třídě (termín odevzdání 3. 3. do zadání v Teams)

čtvrtek 18. 2.
anglický jazyk A1 - on-line přes Teams - spojeno mimořádně od 8:00
- kontrola sešitu English
- sešit English - procvičení slovní zásoby
- World of animals - PB 64, AB 64
- prezentace - Explore nature, Flipping for plants, Little acts of kindness
- What have I got? - game

matematika - on-line přes Teams - spojeno od 8:55
- kontrola MŠ a PS
- uč. 45/1
- MŠ - uč. 45/6
- PS 19
- quizizz - písemné odčítání nad 10000 - kód 46328412

český jazyk
- přečíst v učebnici oranžové tabulky ze str. 146, 148, 150, 151, 152, 153
- kaminet - sloveso být - čas - cv. 1, 2, 3: http://kaminet.cz/ces/casovani/bytcas1.php 
- přečíst časopisy - Soviny, Gól - najdete je v Teams, předmět ČJ, soubory, výukové materiály

pátek 19. 2.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 64
- Myšák 61
- časopisy

přírodověda - on-line v 9:55
- kontrola PS
- opakování - čas, teplota
- prezentace projektů

matematika
- uč. 47/1 přečíst
- MŠ - uč. 47/2
- PS 20


český jazyk - čtení
- časopisy - Pastelka, Kočkopis - najdete v Teams - ČJ - soubory - výukové materiály

jarní prázdniny 22.-26. 3.

pondělí 1. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- PS 95/1, 2
- časopisy

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- prezentace
- sešit English sentences about animals
- PB 65
- AB 65
- game - Guess the animal

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- sešit geometrie - náčrt a rýsování čtverce a obdélníka - uč. 43/1, 2
- PS 34
- na zítřejší hodinu budou také potřeba rýsovací pomůcky

vlastivěda
- Kraje ČR - úvod - uč. str. 8
- Poznámka k minulé hodině: Primátor není jen v Praze, ale i ve statutárních městech - např. v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích atd. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto#Seznam_statut%C3%A1rn%C3%ADch_m%C4%9Bst
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1479847390  Pokud by se vám nepodařilo rozluštit názvy krajů a krajských měst z obrázku v zápise, použijte opačnou stranu mapy ,,Kupka". Kraje najdete v pravé horní části.
- PS 2

úterý 2. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- možnosti značení stran trojúhelníku, čtverce a obdélníku
- obvod trojúhelníka - uč. 46/2, 3
- PS 31/1, 2, 3, 4
http://matika.in 4. ročník, obsahy, ABCD, kostičky

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - číslo sloves - kód 26954108
- ČJŠ - mluvnické kategorie sloves
- PS 65 - věta
- časopisy
- Myšák 62

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959019
- Primary Grammar Box 58 - věty a odpovědi zapsat do sešit English (Zadání neopisujte, jen si věty správně očíslujte, aby se vám dobře kontrolovaly.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1479959201
- Bamboozle - Animal habitats - ústně odpovězte na otázku, pak klikněte na obrázek a zobrazí se vám odpověď. Slovíčka, která neznáte, si zapište do sešitu English. Projdeme je na on-line hodině. https://www.baamboozle.com/game/367558

středa 3. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - věta jednoduchá a souvětí - školákov cv. 1-5 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/veta-jednoducha-souveti/cviceni1.htm
- PS 66
- Myšák 63
- časopisy

vlastivěda - on-line přes Teams v 9:55
- kraje ČR a krajská města
- práce s mapou
PS 4 nestihli jsme - doděláme příště
- referát - hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480013277

anglický jazyk A1
- do sešitu Vocabulary https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012917
- Primary pronunciation box 49 - opět vybírejte slova podle zvuků, odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012853
- Reading - odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480012852

matematika
- uč. 48/1 přečíst
- MŠ - uč. 48/2
- PS 17

přírodověda
- projděte si prezentaci Jaro v přírodě, do sešitu z ní vypište 10 informací o jaru a nakreslete 1 obrázek: http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Jaro%20v%20p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.pdf

český jazyk
- přečíst časopisy Kratochvilný pandemník, Margal (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 4. 3.
anglický jazyk A1- on-line přes Teams - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- prezentace
- comparatives
- PB 66
- AB 66

matematika - on-line přes Teams - půlená - M1 v 11:05, M2 mimořádně až ve 12:00
- kontrola MŠ a PS
- osová souměrnost - uč. 49/1, 2, 3
- PS 31/5, 6
- PS 26
- quizizz - pamětné násobení a dělení nad 10000 - kód 26248700

český jazyk
- PS 95/3, 4, 5
- časopisy - Mazlíčci, Mazlíčci a zdraví, Můj časopis   (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 5. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ1 v 8:55, ČJ2 v 11:05
- ČJŠ - základná skladební dvojice - uč. 159/4 - výběr
- kontrola PS
- PS 67
- Myšák 64-65
- hodnocení časopisů

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Přírodní společenstva na jaře
- prezentace projektů
Pro zájemce - pracovní list na určování větviček, které najdete na vycházce: https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2018/01/Ucime-se-venku_Pracovni-listy_na-vetvi.pdf 

matematika
- dokončit PS 26
- uč. 51/1 - přečíst a do sešitu geometrie si zapsat vzorec pro výpočet obvodu obdélníka
- PS 35/1, 2, 3
- Příští týden budeme chvíli dělat ze druhého dílu, ale pravděpodobně začneme i třetí díl učebnice. Pokud putujete z místa na místo, nezapomeňte si ho přivézt.

český jazyk
- čtení časopisů - Příroda a my, Ptačí svět, Minecraft (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 8. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- oprava Myšáka
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/4 - zbývající věty - základní skladební dvojice

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - stupňování pravidelných jednoslabičných přídavných jmen
- kontrola AB
- PB 67
- AB 67

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola PS
- obvod čtverce a obdélníka - sešit geometrie - uč. 51/2, 52/4, zapsat do sešitu vzorec pro obvod čtverce
- PS 35/4, 5
- PS 37/1, 2, 3
- Od zítřka budeme používat třetí díl učebnice. Zalovte v šuplících a hledejte učebnici červené barvy.

vlastivěda
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480261916
- PS 8 (uč. 8)
- prohlédněte si plán centra Prahy - zkuste najít Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Petřínskou rozhlednu, Národní divadlo, Betlémskou kapli, Malostranské náměstí... https://sites.google.com/site/vehy02/plan-centra-prahy

úterý 9. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - čísla nad milion - uč. III. díl 3/1   4/4
- PS 1

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - slovesný způsob - kód 34726530
- ČJŠ - uč. 159/2 - všechny skladební dvojice
- pojmy holý / rozvitý
- PS 68
- Myšák 66
- hodnocení časopisů

anglický jazyk A1
- St. Patrick's day
- Watch a video: https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc
- Read about St. Patrick's day in Czech: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/den-svateho-patrika
- Make your St. Patrick's day dictionary (10 words with pictures or 1 complex picture with 10 words): https://busyteacher.org/uploads/posts/2012-03/1331154192_sem-ttulo.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/32/3a/97/323a97a3ad890777530c4755ef2e35b2.jpg
 https://i.pinimg.com/originals/29/58/9f/29589f527f0a4cca88df1a7f8eca5497.jpg

středa 10. 3.
český jazyk - on-line v 8:55
- hodnocení časopisů
- ČJŠ - 159/2 - zbývající věty - všechny skladební dvojice
- ČJŠ - spojovací výrazy, vzorce souvětí
- PS 69
- Myšák 67

vlastivěda - on-line v 9:55
- Mapy a plány, orientace v krajině
- PS 4
- referát - Hl. m. Praha
- samostatně - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480602124
 

anglický jazyk A1
- do sešitu English - pravidla pro stupňování pravidelných dvojslabičných přídavných jmen: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480605633
 - prac. list (odpovědi do sešitu English) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1480606571

matematika
- MŠ - uč. 4/11
- PS 2

přírodověda
- Park - uč. 52-53
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480602106
- PS 29

český jazyk - čtení
- časopisy - The Wolves, Týdeník profesí (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

čtvrtek 11. 3.
matematika - on-line přes Teams půlená - M1 mimořádně už v 8:00, M2 v 8:55
- oprava MŠ a PS
- MŠ - uč. 4/12 
- PS 3/1, 2, 3
- quizizz - rovnice - kód 23084098

anglický jazyk A1 - on-line - půlený - skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- comparatives - stupňování pravidelných troj a a více slabičných přídavných jmen
- prezentace - St. Patrick's Day dictionary
- PB 68
- AB 68

český jazyk
- nevyjádřený podmět - uč. 162/1 + 163/oranžová tabulka - přečíst
- PS 70
- časopisy Tygr, Yetti - Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 12. 3.
český jazyk - on-line přes Teams - půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola Myšáka a PS
- ČJŠ - skladební dvojice
- PS 71
- Myšák 68-69

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - vlastnosti látek - kód 55287106
- ekosystém park - uč. 55
- PS 30-31
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1480782680
 - prezentace projektů

matematika
- PS 36
- Pro zájemce - Skoban: https://www.umimematiku.cz/sokoban#ps468
 
český jazyk - čtení
- Miki časopis (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

pondělí 15. 3.
český jazyk - on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- kontrola Myšáka
- ČJŠ - uč. 158/1
- hodnocení časopisů
- (Kdo jste ještě neuložil do Teams sloh Spolužáci, doplňte ho. Brzy je začneme prezentovat.)

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - comparatives - stupňování nepravidelných přídavných jmen
- PB 69
- AB 69
- presentation - St. Patrick's Day

matematika
- budete potřebovat pravítko s ryskou, dlouhé pravítko i kružítko - připravte si je před hodinou
- kontrola PS
- uč. 6 - rýsování obdélníka pomocí rovnoběžek
- PS 27 - přenášení úseček

vlastivěda
- quizizz - Česká republika + kraje ČR - kód 60067010
- přečíst uč. 21, 22 (ke kapitole orientace v krajině z minulé hodiny)
- Středočeský kraj - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1480860076
- PS 9 (Můžete používat uč. str. 8, kterou už jste četli dříve.)

úterý 16. 3.
matematika - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS 27/3
- rovnoběžníky - uč. 10
- PS 28

český jazyk - on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - čas sloves (Než určíte čas, uvědomte si způsob. Ulehčíte si tím práci.) kód 02083266
- cvičný diktát
- ČJŠ - rozvitý/holý, podmět/přísudek
- PS 72/1, 2 - shoda podmětu v rodě středním s přísudkem
- hodnocení časopisů

anglický jazyk
- AB 87/7
- Projekt Animals (Vytvořit do pondělí 22. 3.)
   Vyberte jedno zvíře. Napište 4 věty o tom, jak vypadá a co dělá (použijte "it is", "it has got", "it can" - nepište jen jeden typ věty dokolečka), 1-2 věty o tom, co jí, 1-2 věty o tom, kde žije. Přidejte obrázek. Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.

středa 17. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- hodnocení časopisů
- cvičný diktát
- ČJŠ - holý/rozvitý podmět/přísudek
- PS 72/3, 4 (shoda podmětu v ženském rodě s přísudkem)

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Povrch ČR - uč. 23-24
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481223530
 - PS 28
- referát - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
  nestihli jsme - doděláme příští středu
(Další referáty budeme brát podle pořadí krajů v PS. Za týden bude Středočeský kraj, za dva týdny Karlovarský kraj.)

anglický jazyk A1
- odpovědi pište do sešitu English:
  - Pronunciation Box - bear words (slova se zvukem /eə/) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221203
 - Pronunciation Box - rhyming words - (napsat yes/no podle toho, jestli se dvojice slov na obrázku rýmuje) - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481221202
- 2 prac. listy na comparatives (neopisujte věty, zapište do sešitu jen odpovědi - očíslujte si je pro lepší orientaci při kontrolování):
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481232915
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481233008
 

matematika
- MŠ - uč. 7/1
- PS 3/5, 6, 7

přírodověda
- Potok a řeka - uč. 56, 57
- zápis  https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481227777
 - PS 32

český jazyk - sloh
- Tip na výlet v ČR
Na odevzdání bude vytvořeno zadání v Teams.
- Co má sloh obsahovat:
    - pro koho je výlet určen (případně pro koho je nevhodný)
    - cesta - jak se na místo dostaneme
    - finance / otevírací doba (Pouze u míst, kde je potřeba něco platit, nebo která mají otevírací dobu. Pokud si vyberete např. volně přístupné jezírko, není tato část potřeba.)
   - informace o místě - 10 vět - můžete použít fakta, nebo i pověst o místě
   - důležité informace - jestli je potřeba něco speciálního, jaké je vhodné oblečení, jaká je dostupnost apod.
   - alespoň 1 obrázek

čtvrtek 18. 3.
matematika - on-line půlená - M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - písemné násobení dvojciferným číslem - kód 40806690
- kontrola MŠ a PS
- MŠ 7/3 + přečíst tabulky na str. 7, 8, 9
- PS 4/8, 9, 10
- (Zájemci o Klokana se mi nahlásí na on-line hodině nebo do chatu. Předpokládaný termín je v pátek 19. 3 ve 12:00 přes Teams.)

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- St. Patrick's Day (Kdo chce, může se obléct do zeleného.)
- reading
- bingo
- I spy
- one minute writing
- Scavenger hunt
- describe and guess
- quizizz - World of animals (slovní zásoba, druhý stupeń přídavných jmen, čtení) - kód 40376610

český jazyk
- ČJŠ - uč 161/1 - vypsat základní skladební dvojice
- PS 73
- Gretka - http://gramar.in - 4. ročník - čtení s porozuměním - Zá***a ****olamu

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 19. 3.
český jazyk - půlený - on-line přes Teams - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ + PS
- ČJŠ - uč. 162/3 - VJ/S
- PS 74
- Myšák 70-71

přírodověda - on-line přes Teams v 9:55
- Potok a řeka - uč. 58, 59, 60
- kontrola PS 32
- PS 33-34
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481393403
 - prezentace referátů

matematika
- MŠ - uč. 8/12
- PS 4/11, 12, 13

český jazyk - čtení
- časopis Divoká tlapka (Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály)

přihlášení zájemci o soutěž Klokan - on-line přes Teams ve 12:00
- schůzka nebude probíhat přes tým, ale objeví se vám volání
- připravte si papíry a tužky nebo pera, abyste si mohli psát výpočty a kreslit poznámky
- odpovídat budete přes excelovou tabulku v zadání v Teams
- nejprve si řekneme instrukce, pak bude na samotnou práci 60 minut
- zadání úloh bude ve formátu pdf

pondělí 22. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- (kontrola Myšáka)
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- zbývající prezentace
- comparatives
- PB 70-71

matematika on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - uč. 10/3, 4, 14/2, 3
- PS 32 nestihli jsme, dokončíme příště

vlastivěda
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752076
- uč. 25
- slepá mapa ČR - povrch - úkoly 1, 2 (mapu najdete v příloze uprostřed PS)

úterý 23. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomky - uč. 12, 13
- PS 14/1, 2, 3, 4

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - věta jednoduchá a souvětí - kód 38121570
- ČJŠ - několikanásobný podmět (střední rod, ženský + střední rod)
- PS 75
- prezentace slohů - spolužáci

anglický jazyk A1
- AB 70
- Reading Box 59 (Nemusíte si překreslovat křížovku, stačí správně rozluštit zvířata a očíslovat si je podle zadání.) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481692044
 - sešit English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481691836

středa 24. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - několikanásobný podmět (stř. + m. neživ, ž+m. neživ.) + přísudek
(V Teams - ČJ - Soubory - Výukové materiály najdete tabulku na shodu několikanásobného podmětu s přísudkem.)
- PS 76
- prezentace slohů - Spolužáci

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace referátů - Středočeský kraj
- kontrola PS 9
- zápis - Vodstvo ČR https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481752077
 - uč. 26, 27

anglický jazyk A1
- AB 71
- Reading Box 57 - do sešitu English - rozluštěte otázky, napište je + napište vlastní odpovědi https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1481753002
- Goldilocks and the three bears - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
 - podívej se na příběh a z prac. listu udělej cv. 1, 3, 4 (cv. 2 je pro dobrovolníky - obsahuje slovesa v časech, které jste se neučili) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears-worksheet.pdf

matematika
- MŠ uč. 15/4
- PS 5/1, 2, 3

přírodověda
- Ekosystém pole
- uč. 61-65
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481749562
 - PS 35, 36

český jazyk - čtení
- přečtěte si článek Velikonoční zvyky a tradice. Dobrovolníci můžou prošmejdit i zbytek stránek, najdete tam velikonoční recepty a velikonoční vyrábění. http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/

čtvrtek 25. 3.
matematika on-line půlená M2 v 8:55, M1 v 11:05
- quizizz - přímá úměrnost - kód 10231138
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomky - 15/1, 2
- PS 5/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB a English
- prezentace Animals
- Easter

český jazyk
- uč. přečíst tabulky ze str. 168, 169, 170, 171, 172, 174
- ČJŠ - uč. 163/3a, b (Neopisujte celý text. V části a zapište pouze VJ/S. V části b vzpište jen podmět a přísudek.)
- PS 77

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 26. 3.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- kontrola ČJŠ a PS
- ČJŠ - shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
- PS 78
- prezentace slohů - Spolužáci

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- quizizz - Ekosystém park, ekosystém potok a řeka - kód 52219618
- Ekosystém pole
- kontrola PS
- PS 37
- prezentace projektů
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1481889029

matematika
- PS 6

český jazyk
- čtenářská dílna - Čti cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 29. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- prezentace slohů - Spolužáci

anglický jazyk A1 - on-line přes Teams v 9:55
- kontrola English
- prezentace - Animals
- Easter

matematika - on-line přes Teams v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- rovnoběžníky - PS 32
- grafický násobek úsečky - PS 29

vlastivěda
- Vodstvo ČR 
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1481939479
 - PS 29 (uč. 26-28)

úterý 30. 3.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- zlomky MŠ:
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1376471479381086.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_299630004917527.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_165807982055060.jpg?ver=0

https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17122/17122574_4d7dd56bda383edf3c17ec23c27a23e2/thumb/received_1114847802314967.jpg?ver=0

- PS 14/5 a, b, c, d, e, 6  nestihli jsme - dokončíme na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - základní skladební dvojice - kód 11184658
- ČJŠ - vzorce souvětí a shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- PS 96/1  nestihli jsme - dokončíme zítra
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- Values - Help the world - PB 85, AB 85
- Easter - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-easter.pdf

středa 31. 3.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - shoda podmětu s přísudkem (školákov)
- ČJŠ - vzorce souvětí (školákov)
- PS 96/1
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- prezentace - Karlovarský kraj
- PS 10
- kontrola PS 29
- Vodstvo - příloha PS - slepá mapa ČR - vodstvo
- pro zájemce - http://umimefakta.cz slepé mapy - řeky 

anglický jazyk A1
http://umimeanglicky.cz - Gramatika - stavba vět - be, have, do - vyberte si alespoň 4 cvičení z kategorie ,,lehké". Vypracujte online, nepřepisujte do sešitu.

matematika
- MŠ 16/9, 10
- PS 9/1, 2

přírodověda
- doplnění přeskočené stránky - PS 28

český jazyk - čtení
http://gramar.in - 4. ročník, Poezie - Na dlouhou trať, Nehoda

úterý 6. 4.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- MŠ - zlomek jako část z čísla
(Připravte si 21 menších věcí, ve kterých se budete moct přehrabovat - např. pastelky, fazole, knoflíky...)
- PS 14/5, 6  nepište sami - doděláme společně na jiné on-line hodině

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- ranní kruh
- kontrola PS
- prezentace slohů
- quizizz - vzorce souvětí - kód 22116754

anglický jazyk A1
- Reading Box 61 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602300 Do sešitu English. (Rozdělit slova do zadaných kategorií - body, furniture, verbs, adjectives, clothes, other)
- Breakfast time (do sešitu English pouze odpovědi, nepřepisujte věty) https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482602299 

středa 7. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ČJŠ - opakování - přísudek (kaminet)
- zadání projektu O2 Chytrá škola - únikovka, tvorba vlastní aktivity pro 3.-5. ročník
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSsDSbNZvTjtSH8jYED4dfN6PYAUDOeJGeXzN1MKtJR8KI0tMdi7lJdXgPSJIVLqtFL3dc9dxl-ImTK/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
 - prezentace slohů

vlastivěda on-line v 9:55
- quizizz - povrch a vodstvo ČR - kód 19058770 - při řešení používajte mapu na konci učebnice (rozevírací zadní desky)
- zápis - Karlovarský kraj - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1482741250
- referát - Ústecký kraj
- PS 11
- Vzhůru na vlastivědu

anglický jazyk A1
- Who is who?... Odpovědi pište do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1482743790
https://www.umimeanglicky.cz/ - Gramatika - Stavba vět - Tenses - present simple tense (lehké cvičení), present continuous - (lehké cvičení z kategorie children a lehké cvičení z kategorie sports)

matematika
- MŠ uč. 32/1, 3
- PS 9/3, 4

přírodověda
- Ekosystém louka - uč. 66-69
- zápis - https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482743022
- PS 38

český jazyk
- čtení - https://www.gramar.in/cs/ 4. ročník - čtení s porozuměním - experimenty - Tančící rozinky, Jak vyrobit duhu

čtvrtek 8. 4.
matematika  on-line půlená M1 mimořádně v 8:00, M2 v 8:55
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - zlomek jako část z čísla
- PS 14/5, 6   15/1
- quizizz - převody jednotek - 10558034

anglický jazyk A1 on-line půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola English
- Easter - speaking
- presentation - Animals

český jazyk
http://gramar.in - 4. ročník - Určování pádů, Čtení s porozuměním - experimenty - Domácí gumoví medvídci, Jak natočit film

vlastivěda
- on-line včera - viz zadání ze středy

obecné informace
- příští týden zůstávají 4. ročníky on-line, další týden jdou do školy
- byly vypsány nové kódy starým quizizz - pokud vám něco chybí, najdete kódy v chatu v Teams s názvem ,,Chybějící quizizz". V e-ŽK se podívejte, které vám chybí a bleskurychle doplňte. Pokud budete potřebovat poradit s učivem, napište mi do chatu v Teams.

pátek 9. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený - ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- opakování podstatných jmen - mluvnické kategorie a vzory - ČJŠ (školákov)
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Louka 2 - živočichové https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1482885063
- (uč. 66-70)
- kontrola PS
- PS 39
- prezentace projektů

matematika
- MŠ - uč. 17/16, 17
- PS 15/2, 3, 4

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna - Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

organizační informace:
návod na testování
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
 Prezenční výuka bude pro 4. ročník až v týdnu od 19. 4.

pondělí 12. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- ranní kruh
- ČJŠ - slovesa - školákov

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- Weather report PB 72
- AB 72
- prezentace Animals

matematika on-line v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- obsah čtverce a obdélníka
- uč. 22, 28 - sešit geometrie
- PS 40

vlastivěda
- zápis Ústecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483129749
 - Podnebí a počasí - uč. 29-30 - přečíst
- video - Jak se co dělá - Počasí: https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-pocasi-25607

úterý 13. 4.
matematika  on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS
- MŠ - záporná číla
- PS 7/1, 2, 3

český jazyk on-line v 11:05
- PS 96/2, 3, 4, 5
- prezentace slohů
- není nový kvíz - pokud vám chybí nějaký starý, najděte kód v chatu ,,Chybějící quizizz" a doplňte ho
- projděte PS - měly by být hotové strany do str. 77 - pokud vám něco chybí, doplňte to
- jak u quizizz, tak u PS - pokud nechápete doplňované učivo, napište mi do chatu v Teams. Nezkoušejte na rodiče ,,nedoplnil jsem, protože to nechápu".

anglický jazyk A1
- vocabulary Unit 8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483192517
- PB 73
- AB 73
    Poslechy najdete v Teams - tým AJ - další - Poslechy AFNŠ - Kid's Box 3 - Audio CD 3

středa 14. 4.
český jazyk on-line v 8:55
- Přímá řeč - uč. 186-187
- ČJŠ - přímá řeč, uvozovací věty
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- zápis - Liberecký kraj: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483213572
- Počasí a podnebí - uč. 29, 30
- referáty - Ústecký kraj, Liberecký kraj, (příští týden na řadě Královehradecký kraj)
- PS 12

anglický jazyk A1
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483238323
- školákov 4. ročník - anglický jazyk - Weather - všechny 3 části https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

matematika
- MŠ uč. 20/1, 2, 3
- PS 7/ Hraní s kalkulačkou 1, 2

přírodověda
- PS 40-41 - Hra louka - projít ústně. Nejprve zkuste odpovědět z hlavy, pak ověřujte odpovědi v učebnici.
- příprava na projekt na příští týden. PROJEKT NEPIŠTE DOMA! Pouze si k projektu nachystejte informace, případně obrázky, které tisknete. Projekt budete vytvářet i prezentovat ve škole. (Pouze ti, co nepůjdou do školy, ho budou prezentovat on-line.)
Zadání projektu: Zoo
   - vyberte si konkrétní Zoo, zoopark, nebo záchrannou stanici živočichů
   - obsah projektu - alespoň 10 informací + alespoň 3 obrázky (obrázky je možné nalepit, nebo nakreslit), dobrovolně můžete přidat mapku areálu
    - na tvorbu projektu bude vyhrazena přírodověda ve škole - 21. a 23. dubna
    - pokud máte s někým stejné téma, můžete si vzájemně pomoci. Nedělejte ale jeden projekt dohromady - může se stát, že někdo bude jednou doma a jednou ve škole.

český jazyk
- čtení časopisu - Teams - ČJ - Výukové materiály - Superhrdinové

čtvrtek 15. 4.
matematika on-line půlená POZOR - ode dneška M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - záporná čísla
- PS 15/5, 6

anglický jazyk A1 on-line půlený skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 74
- AB 74
- vocabulary U8 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483324327

český jazyk
- PS 81
- přečíst uč. 154
- sloh - pracovní postup
      Sloh bude obsahovat:
      pomůcky (materiál, nástroje apod.)
      kroky postupu - alespoň 7 kroků
      obrázek - můžete výrobek nakreslit, nebo vyfotit
Na sloh bude vypsáno zadání v Teams.

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 16. 4.
český jazyk on-line půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- PS 79
- prezentace slohů

přírodověda on-line v 9:55
- louka - poznávačka
- prezentace projektů

matematika
- PS 16

český jazyk - čtení
- čtenářská dílna: Čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 19. 4.
český jazyk
- testování
- ranní kruh
- dodělávky - co komu chybí v PS do str. 77

vlastivěda
- zápia: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483456291
 - uč. 31-32
- PS 30
https://www.youtube.com/watch?v=IZOm37AomWw

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459932
- reading worksheet - Bart Simpson https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459933
 - games

matematika
- MŠ - uč. 24/2 - psát pouze odpovědi
- MŠ - uč. 25/7 - celé řešení - tzn. zápis, výpočet, odpověď
- PS 12/1, 2
(- Umíme matiku - záporná čísla na ose: https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-klad-zapor-1-uroven/384)

vv
- tulipán https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2021/03/How-to-Draw-a-Tulip-diagram.jpg

DÚ - dodělávky, co komu chybí - PS, quizizz, projekty, zápisy...

úterý 20. 4.
český jazyk
- vyrobit flipbook - pádové otázky, číslo, rod, vzory r. stř., vzory r. ž., vzory r. m. https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630/image_repo/1a/5c/us-e-2-editable-flipbook-template_ver_4.jpg

matematika
- MŠ - uč. 24/3, 25/8
- PS 12/3, 4, 5

anglický jazyk A1
- worksheet am/is/are/was/were 2: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459941
 - What are they doing? https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459934
- games

DÚ - dodělávky - co komu chybí - quizizz, PS, zápisy, projekty...

středa 21. 4.
český jazyk
- PS 82
- prezentace projektů - O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Reading Box 51 - Under the sea: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936
- months / seasons / weather: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459936

matematika
- MŠ - uč. 25/10, 11
- PS 13/1, 2

přírodověda
- projekt Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 22. 4.
matematika
- testování
- MŠ 26/14

český jazyk
- PS 83
- prezentace a hlasování - projekty O2 Chytrá škola

anglický jazyk A1
- Ali and the magic carpet: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/ali-and-the-magic-carpet
https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459937
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459938
 https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1483459939

vlastivěda
- prezentace referátu - Královehradecký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483459546
 - uč. 10
- PS 13

DÚ - dodělávky - co komu chybí

pátek 23. 4.
český jazyk
- PS 84
- Myšák 72-73

přírodověda
- projekt Zoo

matematika
- MŠ 26/15
- PS 13/3, 4

český jazyk + vv
- aktivity venku

pondělí 26. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- přímá řeč: PS 80/3, 4,   PS 96/6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- sešit English - was/were
- PB 75
- AB 75

matematika on-line přes Teams v 11:05
- jednotky obsahu uč. 36 + sešit geometrie
- PS 41
- dotazy k učivu ze školy

vlastivěda
- Nerostné bohatství
- uč. 33-34
- Zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1483940099
 - PS 31

úterý 27. 4.
matematika on-line přes Teams v 9.55
- nerovnice - MŠ uč. 29/2, 3
- PS 21/1, 2, š

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- nepřímá řeč - ČJŠ
- PS 80/5, 6
- prezentace slohů

anglický jazyk A1
- am/is/are/was/were: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/Past_simple_-_To_be_vp264582qt
 - The lion and the mouse: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-story-time-the-lion-and-the-mouse-worksheet.pdf
 

třídní schůzky on-line přes Teams v 17:30
- přihlašte se přes účet dítěte
- schůzku najdete buď v kalendáři, nebo v týmu t2017a

středa 28. 4.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - řeč přímá a nepřímá
- PS 85
- prezentace slohů

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- nerostné bohatství
- kontrola PS 31
- referáty - Pardubický kraj
- uč. 11
- PS 14
- zápis: Pardubický kraj - mimořádně není na rajčeti, ale v Teams - tým vlastivěda - výukové materiály

anglický jazyk A1
- was / were https://www.liveworksheets.com/yr18112if
 - story - Jack and the beanstalk: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/jack-and-the-beanstalk
 - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-jack-and-the-beanstalk-worksheet.pdf

matematika
- MŠ 27/19, 20
- PS 13/5

přírodověda
- ekosystém rybník - uč. 72-74
- PS 42
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077996

český jazyk - čtení
http://gramar.in 4. ročník, čtení s porozuměním, Lililinda Superhvězda

čtvrtek 29. 4.
matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- kontrola MŠ a PS
- MŠ - nerovnice uč. 30/7
- PS 21/4, 5
http://matika.in  M1 - násobilkové obdélníky, M2 výstaviště

anglický jazyk A1 on-line přes Teams půlená skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola práce z Út a St
- PB 76
- AB 76

český jazyk
- PS 86
- Myšák 72-73

vlastivěda
- odučeno on-line včera - viz zadání ze středy

pátek 30. 4.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - slovní druhy
- PS 87
- prezentace slohů

přírodověda on-line přes Teams v 9.55
- ekosystém rybník
- uč. 75
- kontrola PS 42
- PS 43
- referáty
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1484077995

matematika
- do sešitu MŠ vyřeš nerovnice:
5 < x < 19
y < 53-19
z > 270+40
Ke každé napiš alespoň tři řešení.
- PS 21/6, 7

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

Příští týden se testujeme ve své třídě testy Singclean v 8:00.
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

pondělí 3. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- průmysl - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1484759513
 - uč. 35
- PS 32

anglický jazyk A1
- worksheet - Let's colour 
- role play - Lock and Key PB 77 (nácvik ve skupinách - zítra budete předvádět)

matematika
- PS 42
- PS 43/1, 2, 3, 4

vv
- nanuk
https://i.pinimg.com/564x/a3/eb/2c/a3eb2c3e1af127dc0ee0fde4cb26eda1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/30/03/51/300351a1b831d8cee257e72917a334c1.jpg
 https://i.pinimg.com/474x/c1/18/44/c11844bdb5c9c2205d7fc8d9ff040be7.jpg

úterý 4. 5.
český jazyk
- PS 88
- čítanka 28-30
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

matematika
- MŠ - uč. 38/2
- PS 23/1, 2, 3
- dodělávky v PS - viz přehled na tabuli

anglický jazyk A1
- Starters practice test - Reading and Writing (vzorový test z časopisu Play)
- Lock and Key 77 - role play - předvedete scénky, které jste včera nacvičili

středa 5. 5.
český jazyk
- PS 89
- čítanka 31-34

anglický jazyk A1
- AB 77
- AB 87/8
- dodělávky v AB - Měly by být hotovy strany 4-77 a 82-87
- Kdo je hotov - Shrek

matematika
- MŠ uč. 38/3
- PS 23/4, 5, 6
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli 

přírodověda
- prezentace projektů Zoo

český jazyk
- čtenářská dílna

čtvrtek 6. 5.
První stupeň už se testuje jen v pondělí. Dnes se tedy netestujete.
matematika
- MŠ uč. 39/5
- PS 11/1, 2
- dodělávky - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- PS 91
- čítanka 35-36
- dodělávky v PS - Už by vám měla chybět jen strana 92, kterou budete dělat v pátek. Kdo bude mít v pátek v PS vše hotovo, může PS odevzdat. Ostatní si vezmou sešit domů na doplnění a odevzdají další prezenční týden.

anglický jazyk A1
- worksheet - comparatives 
 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj
 - dodělávky v AB / Shrek

vlastivěda
- prezentace referátů
- uč. 11 Olomoucký kraj
- zápis https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485003830
 - PS 15

pátek 7. 5.
český jazyk
- PS 92
- čítanka 37-39
- dodělávky v PS. Mělo by být hotovo všechno. Kdo má vše hotovo, odevzdá. Komu něco chybí, vezme PS domů doplnit a odevzdá další týden prezenční výuky.

přírodověda
- Vzhůru na přírodovědu

matematika
- MŠ - uč. 39/9
- PS 11/3, 4
- dodělávky v PS - viz rozpis na tabuli

český jazyk
- dokončení včerejší práce z vlastivědy
- aktivity venku

vv
- baby Dory
https://i.pinimg.com/564x/be/19/38/be1938f6e50395e55d1b4c9bf5a6d265.jpg

pondělí 10. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ranní kruh
- Myšák 74-75

anglický jazyk A1 on-line přes Teams v 9:55
- PB 78-79
- AB 78
- games
- samostatně - vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485156178
 

matematika on-line přes Teams v 11:05
- sešit geometrie - grafický součet, rozdíl a násobek úsečky
- PS 29
- opakování obsahu

vlastivěda
- Ochrana přírody - uč. 36-38
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485155330
 - PS 3/6
- quizizz - půda, zemědělství, nerostné bogatství, průmysl - kód 13854250

úterý 11. 5.
matematika on-line přes Teams v 9:55
- kontrola PS z pondělí
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - uč. 43
- římská čísla - PS 8/1, 2, 3

český jazyk on-line přes Teams v 11:05
- quizizz - shoda podmětu s přísudkem - kód 43106474
- ČJŠ - kaminet.cz - slovní druhy 2, 3, 4
- Myšák 76-77

anglický jazyk A1
- AB 79
- do sešitu English https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485471877
 - do sešitu Vocabulary  https://img34.rajce.idnes.cz/d3402/16/16969/16969871_693f3220a643ac88095483bf0ab12d8c/thumb/20210510_213426.jpg?ver=0

středa 12. 5.
český jazyk on-line přes Teams v 8:55
- ČJŠ - kaminet - slovní druhy 2, ž
- Myšák 78-79

vlastivěda on-line přes Teams v 9:55
- Ochrana přírody
- referát - Moravskoslezský kraj
- uč. 12
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485492383
 - PS 16

anglický jazyk A1
- AB 80-81
- sešit Vocabulary: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/AJ/1485521270

matematika
- PS 24/1, 2, 3, 4

přírodověda
- Člověk a příroda - uč. 76, 77
- zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485513082
 - PS 44
- Na přírodovědu na příští týden si připravte informace, případně obrázky na projekt Chráněná krajinná oblast/ Národní park. Vyberte si buď CHKO, nebo NP z České republiky. Nachystejte si alespoň 10 informací. Projekt bude mít alespoň dva obrázky (můžou být kreslené ručně, nebo vytištěné). Projekt nedělejte doma - budete ho vytvářet i prezentovat ve škole. Nezapomeňte si ale přinést připravené informace.

český jazyk
http://gramar.in
         - 4. ročník, čtení s porozuměním, Straka v říši Entropie

čtvrtek 13. 5.
obecné informace - V úterý 25. 5. proběhne focení tříd. Cena třídní fotky je 45 Kč, cena individuální fotky je 25 Kč.

matematika on-line přes Teams půlená M1 v 8:55, M2 v 11:05
- quizizz - zlomky - kód 20401578
- kontrola PS
- MŠ - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
- římská čísla PS 8/4, 5, 6

anglický jazyk A1 on-line přes Teams skupina 1 9:55-10:25, skupina 2 10:30-11:00
- kontrola AB
- PB 81
- games
- v AB doplňte chybějící cvičení a doneste ho příští týden do školy ke kontrole

český jazyk
https://skolakov.eu/
          - 4. ročník, pravopisná cvičení, vyjmenovaná slova po B (procvičte on-line, nepřepisujte do sešitu)
- čítanka 40-44

vlastivěda
- odučeno včera on-line - viz zadání ze středy
 

pátek 14. 5.
Od příštího týdne končí rotační výuka, chodí se do školy každý týden. Nejasnosti v učivu můžete i nadále konzultovat přes chat v Teams.
český jazyk on-line přes Teams půlený ČJ 1 v 8:55, ČJ 2 v 11:05
- ČJŠ - školákov - vyjmenovaná slova po L
- Myšák 80-81
- Doplňte dodělávky v Myšákovi - měla by zůstat prázdná jen dvojstrana 82-83 na pondělí. Příští týden se bude Myšák odevzdávat ke kontrole.

přírodověda on-line přes Teams v 9:55
- Člověk a příroda
- Příroda v létě - zápis: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_prirodovedy/1485685241
 - prezentace projektů, nebo Vzhůru na přírodovědu
- Příští týden si nezapomeňte do školy vzít věci na projekt CHKO/NP. Přineste také PS ke kontrole. Pokud vám něco chybí, před odevzdáním to doplňte.

matematika
- PS 24/5, 6, 7, 8

český jazyk - čtenářská dílna
- čti si cca 20 minut vlastní knihu. Řekni někomu, o čem jsi četl.

pondělí 17. 5.
český jazyk
- testování
- ranní kruh

vlastivěda
- Poznáváme naši vlast - hrady - uč. 40-41 - přečíst, říct si ve skupině, kdo kde byl
- zápis - Cestovní ruch - památky UNESCO: https://zshorackova2a.rajce.idnes.cz/Zapisy_z_vlastivedy/1485761321
 - PS 33 (s pomocí učebnice 56, 57)
- ve čtvrtek bude na řadě referát Zlínský kraj

anglický jazyk A1
- AB 86/0, 1
- AB 83
- worksheet - Play - Let's colour
- dodělávky v AB - kdo má hotovo, odevzdá
- speaking games

matematika
- síť krychle - video: https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo
 - síť kvádru - video: https://www.youtube.com/watch?v=HhPZuR0u-I8
 - PS 44

výtvarná výchova
- summer bucket list - vytvořte ilustrovaný seznam přání na léto: https://i.pinimg.com/564x/d5/48/01/d5480145028f6ed16b9f494db9e95c6a.jpg

úterý 18. 5.
český jazyk
- vyjmenovaná slova po M - prac. list 33-34
- Myšák 82-83
- dodělávky - co komu chybí z Myšáka. Kdo má vše, odevzdá.

matematika
- MŠ - 44/8
- video - jízdní řády https://www.youtube.com/watch?v=crnTxHLqe9c
- PS 10/1, 2

anglický jazyk A1
- pracovní listy z časopisu Play - 19, 20, 21, 22 (ukázka, jak vypadají některé části poslechového testu Starters)
poslech k pracovním listům najdete zde: https://www.bridge-online.cz/en/casopis-play/play-january-february-2021/
 Po otevření klikněte na "Audio MP3" - vyberte postupně poslechy 9, 10, 11.
- pracovní list z časopisu Play - Let's colour! str. 14 - procvičení ,,to be", ,,can"
- games

středa 19. 5.
český jazyk
- opakování - vyjmenovaná slova po P - prac. list 36-37
- čítanka 45-47
- pokud někomu ještě chybí práce z PS ČJ, nebo z Myšáka - doplní. Po doplnění všeho odevzdá.

anglický jazyk A1
- worksheet 4, 5 - What are they doing?
      - poslech ke cvičení je na https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-may-june-2021/
 Audio MP3 - 1
- dodělávky - co, komu chybí v AB. Kdo má všechno hotovo, odevzdá.
- games

matematika
- MŠ - uč. 44/9, 10
- PS 10/3
- na zítra si přineste i rýsovací potřeby - chybí nám už v PS hlavně geometrie
- pokud zbude čas - procvičování římských číslic na mazací tabulky (prosím promítnout na interaktivku) - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/ciselna-rada/priklady1.htm

přírodověda
- prezentace starších projektů - neživá příroda
- Projekty CHKO/NP - tvorba projektů.
Zadání - alespoň 10 informací a dva obrázky ke zvolenému NP/CHKO. Práci bude možné dokončit v pátek.

český jazyk
- čtenářská dílna: Cca 20 minut čtení vlastní knihy, potom sdílení ve dvojicích (řeknou si, co četli), potom cca 4 řeknou, o čem četli, celé třídě
- Děti, které nesplnily některý kvíz, místo čtenářské dílny doplňují chybějící kvízy.